Blog 360º

Societat

400
go

Com combatre la pobresa energètica

«La lluita contra la pobresa energètica requereix aconseguir el reconeixement de l'energia com un dret humà. Fins llavors és necessari actuar en el que és urgent amb mesures pal·liatives», escriu Cecilia Foronda, directora de l'àrea de Ciutats Sostenibles d'Ecodes.

Taula de continguts
Llegir-ne més
pobresa-energetica

 

El 2016, la pobresa energètica afectava més de 6,8 milions de persones a Espanya, l'equivalent al 15% de la població. Sota aquesta definició hi ha famílies que pateixen temperatures inadequades a l'habitatge i retards en el pagament de rebuts, o ambdues coses. A més a més, si es considera la despesa en energia excessiva o massa baixa per garantir unes condicions adequades a les seves llars, un 29% de la població estaria en situació de vulnerabilitat.

Sens dubte, la crisi econòmica ha fet créixer les desigualtats i els baixos ingressos familiars, que són una de les principals causes de la pobresa energètica. A aquesta causa, s'hi uneixen tres més: l'increment dels preus de l'energia, la ineficiència del parc d'habitatges espanyol i la manca de coneixement de les famílies espanyoles per interpretar les factures d'energia i reivindicar els seus drets, i també per implementar mesures per millorar l'eficiència energètica dels seus habitatges i reduir els consums.

Ni una llar sense energia és el programa d'Ecodes per fer front a la pobresa energètica. Des del 2013 ha permès atendre més de 1.500 llars a 46 localitats espanyoles, aconseguint estalvis mitjans del 30% en les factures energètiques, la qual cosa ens ha permès fer un diagnòstic exhaustiu de les diverses cares de la pobresa energètica que hi ha a Espanya i també de les solucions per resoldre-la. La nostra consideració de partida és que l'energia, i l'accés a ella, han de ser considerats un dret i, com a tal, ha d'estar recollit en la Constitució.

 

Propostes per pal·liar la pobresa energètica

A partir d'aquí, les nostres propostes de solució recullen diversos aspectes que afecten de manera directa la pobresa energètica al nostre país. Una reforma substancial del bo social elèctric i xec tèrmic, posant l'accent de manera especial en la concessió automàtica per criteris de renda o, sent més ambiciosos, la substitució del bo social per mecanismes més eficients i justos com ara una tarifa social de llum i gas, amb un preu estable, ofertada i finançada per totes les comercialitzadores que operen en el mercat espanyol. Altres mesures en aquesta línia són una reforma del sistema de fixació de preus de l'electricitat i de la factura elèctrica que incentivi l'estalvi, reduint el pes del terme fix davant el de consum; o, amb la consideració de l'energia com a dret, l'aplicació d'un IVA reduït per a un consum bàsic, entre d'altres.

D'altra banda, tenint en compte que més de la meitat dels habitatges a Espanya es van construir sense criteris d'eficiència energètica i que són les que acostumen a habitar les persones vulnerables, la rehabilitació energètica és clau amb partides específiques per a llars vulnerables i mecanismes financers i requeriments adequats a les característiques i al nivell de renda d'aquests col·lectius.

A més a més, l'estratègia ha de potenciar la instal·lació de fonts renovables per a l'autoconsum comunitari de famílies vulnerables i destinar fons específics perquè els governs locals i autonòmics tinguin assessors d'energia i/o eines que permetin reduir el consum d'energia d'aquelles persones vulnerables preceptores d'ajudes. També és crucial l'alfabetització energètica de la població per formar-los en l'ús eficient de l'energia i empoderar-los en la reivindicació dels seus drets.

Amb l'objectiu d'unir esforços, creiem necessària la participació publicoprivada de tots els actors implicats: el govern estatal, les comunitats autònomes, els ajuntaments, les ONG socials, les energètiques, empreses de rehabilitació i, en general, totes aquelles corporacions i ciutadans disposats a col·laborar-hi. Per exemple, en aquest darrer cas, a través del voluntariat corporatiu o ciutadà.

Les diverses cares de la pobresa energètica exigeixen solucions múltiples, per això tots podem contribuir en el repte d'aconseguir Ni una llar sense energia.

 

Per Cecilia Foronda, directora de Ciutats Sostenibles d'Ecodes.

Ocultar