Compres indirectes del grup DKV

Construyendo relaciones de confianza

DKV quiere formar una relación estable, duradera y de confianza con las entidades proveedoras, garantizando que toda la cadena de valor cumple con los criterios de calidad, sostenibilidad y responsabilidad que la empresa defiende. Para ello, ha establecido un proceso de homologación para todas aquellas compañías que quieran convertirse en entidades proveedoras de DKV.

El Grup DKV és un dels grups asseguradors més importants a Alemanya i Europa. És present a més de 30 països i concentra la seva activitat a Europa i Àsia. Ofereix un complet espectre d'assegurances, provisió i serveis. Prop de 43.000 persones treballen per al grup, entre empleats i agents comercials.

A Espanya, el Grup DKV centralitza la major part de les seves contractacions a través del Departament de Compres. Els processos de contractació són competitius, oberts i transparents; garantint a tots els proveïdors potencials igualtat d'oportunitats.

Requisits necessaris

Nuestro sistema de gestión de proveedores establece unos requisitos mínimos para ser elegible como entidad proveedora del Grupo DKV, que deberá descargar y aceptar durante el proceso de registro en nuestro Sistema de Compras.

El documento incluye, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

 • Condicions generals de compra

 • Acuerdo de confidencialidad

 • Anticorrupción

 • Responsabilidad empresarial

 • Codi de conducta

 

Una vez aceptadas las “Condiciones Generales de Compra”, comienza el proceso de cualificación del proveedor donde, a través de los cuestionarios incluidos en el Sistema de Compras, se evalúan:

 

 • Aspectes empresarials i de compliment normatiu,

 • Aspectes de responsabilitat social corporativa.

 

Posteriormente, desde el equipo de Compras se valorará la situación financiera de la compañía y se hará un análisis de posibles sanciones, embargos, litigios y otros procedimientos administrativos.

Y una vez finalizada la cualificación, el Departamento de Compras les contactará para informarles del estado de su candidatura. En caso de resultar “elegible” en la evaluación realizada, se le otorgará la condición d'“Empresa aprobada” para participar en procesos de Compra del Grupo DKV; en caso de “no elegibilidad”, se le informará de los motivos.

Relació 100% digital a través del Portal de Proveïdors

El Departamento de Compras del Grupo DKV gestiona la relación con sus entidades proveedoras de forma 100% digital. A través del Portal de proveïdors es poden fer els processos següents:

 

 • Registro y cualificación para iniciar su relación con Grupo DKV.

 • Mantenimiento de los datos del proveedor.

 • Participar en solicitudes d'ofertas, y ofertar sus productos o servicios en las licitaciones.

 • Signar digitalment els contractes subscrits.

 • Gestió integral del procés administratiu: comandes, factures i pagaments.

 • Avaluació de l'acompliment: mesurament de la prestació del servei i plans de millora.

 

Suport i ajuda

 

Accés al portal

Política de compres responsables

El Grup DKV té un model global de compres basat en els següents principis de política de compres responsables. Aquesta política està a disposició de tots els grups d'interès de la companyia incloent-hi, entre d'altres, proveïdors, empleats, agents, clients, etc.

 

 1. Assegurar la millora contínua del procés de compra tenint en compte els principis de sostenibilitat i responsabilitat empresarial.

 2. Fomentar l'ús de productes, serveis i/o projectes socialment responsables; remarcant aquests aspectes en els processos de comparació d'ofertes.

 3. Establir les mesures adequades per minimitzar els impactes derivats de les nostres decisions de compra i mitigar, en la mesura del possible, l'impacte de la nostra activitat en el medi ambient.

 4. Proporcionar informació completa, precisa i transparent en els processos de petició d'oferta i garantir la igualtat d'oportunitats entre tots els proveïdors oferents.

 5. Vetllar, durant la vigència de la relació amb els nostres proveïdors, pel compliment dels requisits legals aplicables en matèries de drets humans, laborals i de medi ambient.

 6. Vetllar perquè l'elecció de proveïdors s'ajusti a la normativa interna existent en cada moment i, en especial, als valors reflectits en l'“Estatut de compromisos ètics amb els nostres grups d'interès”; basats en el respecte a la legalitat, el compromís amb la integritat, la lliure concurrència, l'objectivitat, la transparència, la creació de valor i la confidencialitat.

 7. Dur a terme el seguiment adequat dels proveïdors per tal d'evitar que aquests compromisos es puguin veure afectats.

 8. Sensibilitzar, en matèria de sostenibilitat i responsabilitat social, el personal i altres parts que intervinguin en el procés de compra del Grup DKV.

 9. Garantir la coherència d'aquesta política amb altres normes existents i/o futures del Grup DKV.

 10. Fomentar la col·laboració amb proveïdors per garantir el compliment d'aquesta política. 

Categories de compra

La gestió de compres es fa per categories. La segmentación de los proveedores se realiza en base a las 10 categorías de compra definidas. Durante el proceso de registro, se le solicitará indique la categoría/s de productos o servicios que su empresa suministra. A continuació, la llista de categories i alguns exemples dels productes/serveis de més rellevància en la nostra organització:

01 - Tecnologies de la informació

 • Desenvolupament i manteniment de programa

 • Serveis professionals i consultoria TI

 • Compra de hardware

 • Compra de software

06 - Subministraments d'oficina

 • Mobiliari d'oficina o material d'oficina o equips de protecció individual (EPI) 

 • Consumibles informàtics

 • Altres subministraments d'oficina

 • Llibres i subscripcions

02 - Serveis professionals (no IT)

 • Externalització de processos de negoci (BPO)

 • Serveis d'atenció al client (Call Center)

 • Assessories de negoci

 • Consultoria selecció/formació de personal

 • Traducció o beneficis (targeta menjar, transport, etc.)

07 - Viatges i desplaçaments

 • Agències de viatges

 • Agències d'esdeveniments corporatius

 • Hotels

03 - Serveis de comunicació i màrqueting

 • Agències de publicitat

 • Agències de mitjans

 • Disseny gràfic i audiovisuals o impremtes i PLV

 • Regals promocionals i/o fidelització

 • Investigació de mercats o agències de MKT

08 - Transport i logística 

 • Missatgeria, paqueteria i valisa interna

 • Enviaments postals

 • Manipulats postals

 • Arxiu i gestió documental

 • Destrucció confidencial

04 - Immobles i manteniment

 • Obres i reformes

 • Serveis de neteja i DDD

 • Vigilància, recepció i serveis auxiliars

 • Sistemes de seguretat

 • Manteniment d'immobles i reparacions

 • Subministraments energètics

09 - Serveis financers

 • Assegurances

05 - Telecomunicacions

 • Serveis de veu fixa i mòbil

 • Xarxes de dades

 • Serveis associats a centraleta i centre d'atenció telefònica

 • Altres serveis de telecomunicacions