Creació de valor i impacte social

El 2020, s'ha seguit treballant per aconseguir una millor alineació amb la nova estratègia corporativa que identifica com un dels seus tres pilars clau el Negoci Responsable, amb el desenvolupament de la responsabilitat empresarial més lligada al negoci.

go

Societat

Partint de l'estratègia, hi ha diversos projectes d'acció social com la convocatòria d'ajudes, projectes per reduir l'obesitat infantil, etc. que han estat revisats perquè estiguin més ben alineats amb les prioritats estratègiques i han donat lloc al llançament de DKV Impacta, una iniciativa d'innovació social en salut que va més enllà del finançament de projectes i que ofereix als professionals de les entitats socials i a emprenedors acompanyament, mentoria i formació en estratègia i model de negoci, utilitzant diferents metodologies d'innovació.

A prop dels nostres grups d'interès durant la pandèmia

Clients

 • 115.000 trucades #ahoraTocaAyudar.

 • 234 pacients atesos suport psicològic a clients ingressats per COVID-19.

 • 25.000 usuaris atesos per WhatsApp.

 

A més...

 • Extensió de l'atenció psicològica i serveis de salut digital a tots els clients.

 • Inclusió del tractament farmacològic extrahospitalari per a COVID-19.

 • Reforç del suport a línies mèdiques, Metge 24 h i consultes mèdiques.

 

+ d'1.4 milions d'euros

de contribució 

 

 

Societat

 • 13.750 consultes ateses #MédicosFrenteAlCovid: + de 800 metges voluntaris | 5.363 hores.

 • 563 persones grans ateses #NingúnMayorSolo: 1.146 voluntaris inscrits | 2.407 hores.

 • 22.000 usuaris de la plataforma #MiSaludEmocional.

 • 15.000 persones en situació de vulnerabilitat Menús solidaris a famílies.

 • 510 persones en situació de vulnerabilitat Marxa solidària per a la lluita contra la COVID-19.

 • 12.761 persones en situació de vulnerabilitat Donacions a entitats d'emergència humanitària.

A més...

 • Donacions des del Moviment Medialia DKV.

 • Donacions #DKVconCruzRojaCOVID.

 • Entrega de centenars de màscares a l'hospital Miguel Servet de Saragossa.

+ de 0,3 M EUR

de contribució total en euros

 

Professionals sanitaris

 • 875 beneficiaris en suport en les teleconsultes.

 • 15.000 beneficiaris en ajudes econòmiques.

 • Pòlissa Unespa de protecció.

+ de 16,4 M euros

de contribució total

 

Proveïdors

 • 10 dies menys de termini de pagament de factures.

 • Mesures personalitzades i garantia d'un % elevat de la facturació en proveïdors essencials.

+ de 2.000 proveïdors beneficiats

 

Empleats

 • 98% plantilla teletreballant.

 • Atenció psicològica gratuïta i anònima de la mà de Fundació Salut i Persona.

A més...

 • Comunicació interna contínua i activitats.

 • Formació en línia.

 • Manteniment de llocs i condicions de treball.

+ de 0,7 M EUR

Contribució total

Mitjancers

 • Accions per ajudar agents i mediadors a millorar la seva presència digital.

 • Suport al canal de Centres d'Atenció Telefònica.

 • Pla d'ajudes a emprenedors de la xarxa exclusiva, oficines i agències.

+ de 4.000 mediadors beneficiats

 

Impacte social

DKV mesura l'impacte dels projectes socials amb la metodologia London Benchmarking Group, d'acord amb el Corporate Citizenship Limited CCL, que facilita la gestió, el mesurament i la comunicació de la nostra contribució social. ​ ​

El 2020 seguim amb l'adhesió al Grup LBG (London Benchmarking Group) amb l'objectiu de sistematitzar el mesurament de l'impacte de tots els nostres projectes d'impacte social.​

 

Impacte social

 

Clients

A DKV considerem que els nostres clients són clau a l'hora de desenvolupar el negoci de forma responsable. Volem oferir una experiència rellevant i diferent que ens permeti formar part de la vida de les persones. Per fer-ho, creiem que és fonamental escoltar i entendre el que necessiten i senten els nostres clients en cada moment i respondre-hi amb una clara actitud proactiva de millora contínua. Per escoltar els nostres clients, disposem de models i canals que permeten conèixer la seva opinió després de les interaccions amb la companyia.

Queixes i reclamacions

Una queixa d'un client dona l'oportunitat de ser millors. Per això, és fonamental escoltar els clients i mantenir una comunicació oberta, ja que això ajuda a detectar àrees crítiques i anticipar les incidències que es puguin produir, adequar i incrementar serveis i rectificar actuacions.

Es faciliten al màxim els canals a través dels quals els assegurats poden contactar per traslladar la seva insatisfacció: presencialment en sucursals, a través del contact center (per telèfon o correu electrònic), directament en el Servei de Defensa del Client via correu electrònic, correu ordinari o a través de l'àrea de Client a la pàgina web.

Impacte social

Sistema de gestió de qualitat

ISO 9001

Des de fa 10 anys

Recomanació

8,1/10

clients DKV Salut

Col·laboradors i proveïdors

L'Estatut de compromisos ètics és el marc que orienta el treball de DKV amb els diferents públics externs amb què l'empresa interactua segons els seus valors corporatius. DKV disposa d'una política de compres responsable que integra criteris socials i mediambientals en la seva funció de compres. S'homologuen proveïdors segons criteris de responsabilitat empresarial, i tots els contractes inclouen una clàusula de negoci responsable amb apartat mediambiental.

Proveïdors homologats

80% 

Despesa de la companyia

Proveïdors

100% 

Despesa de la companyia

Corredors i agents

Amb mediadors i agents, les contractacions van regulades per la nova directiva europea (IDD), que ja s'està implementant a DKV.

Hi ha dos aspectes que cal tenir en compte: el primer té a veure amb l'obligat compliment de la Llei de contracte d'assegurances, i d'altra banda es compleix el Codi d'usos i el Pacte ètic de l'assegurança. A més, la companyia està adherida a les bones pràctiques d'Unespa. En l'àmbit intern, es disposa del decàleg de venda responsable per als mediadors.

A més, a través del programa Movimiento Medialia, s'incentiva que els mediadors i agents facin accions de negoci responsable amb els seus clients i empleats. Finalment, també es fomenta la contractació digital i es consciencia sobre l'efecte en el medi ambient.

Professionals sanitaris

Els contractes amb professionals mèdics inclouen aspectes com garantir la qualitat del servei, el respecte als drets humans, la no-discriminació als pacients, la seguretat de dades personals i el seguiment dels principis ètics i deontològics.

Des del 2010 se celebren els Premis Medicina i Solidaritat DKV per a professions i centres que desenvolupen activitats assistencials solidàries. Disposa de les categories: Professional DKV, Metge Solidari i Innovació en Salut Digital, entre d'altres.

Proveïdors d'assegurances generals

Les empreses funeràries i les empreses de reparació amb què es treballa no estan adscrites als protocols que segueixen les empreses dependents de serveis generals.

A les empreses funeràries se'ls apliquen uns protocols de control propis (econòmics, estructurals i de qualitat de prestació de servei) inclosos en el projecte SERVIFUN.

A més, alguns proveïdors funeraris compleixen els "Requisits per a la celebració d'un ecofuneral" (de la Fundació Terra) per poder proveir el servei de l'assegurança DKV Ecofuneral.

Amb les entitats de reparació s'estableixen uns contractes en què s'inclouen tots els principis ètics de conducta que estableix DKV.

També s'inclouen alguns requisits per reduir l'impacte ambiental de DKV EcoHogar, actualment un 50% de la pintura aplicada en reparacions és UE EcoLabel.

Proveïdors generals

En relació amb les compres generals (compres indirectes, no relacionades amb sinistres):

 1. La política de compres del Grup DKV indica expressament que s'han de complir, entre d'altres, les normatives internes següents:

 • Codi de conducta del Grup DKV.

 • Estatuts de compromisos ètics amb els nostres grups d'interès.

 • Procés d'homologació de proveïdors.

2. L'homologació de proveïdors té en compte al seu qüestionari d'avaluació Inicial aspectes quantificables en el procés de contractació, com ara:

 • Compliment normatiu.

 • Responsabilitat social i negoci responsable.

 • Gestió mediambiental.

 • Seguretat i prevenció de riscos laborals.