Govern corporatiu, ètica i gestió de riscos

El model de govern corporatiu es regeix per les directrius establertes per la nostra matriu a través d'una sèrie de polítiques i normatives internes de compliment obligat sobre temes de compliment, governança i assumptes corporatius.

Aquestes normes s'han assumit i adaptat a l'estructura i organització de DKV.

go

Govern corporatiu

Aquest compendi de polítiques i normes compleix els requeriments que estableix la Directiva Solvència II, la Llei d'ordenació i supervisió i solvència d'entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR) i el seu Reglament de desplegament (ROSSEAR).

Consell d'Administració

És l'òrgan de gestió i representació de la societat DKV Seguros y Reaseguros, SAE (sociedad unipersonal).

Està compost per un mínim de tres i un màxim de dotze consellers, que són designats o reelegits per la Junta General, complint les exigències d'aptitud i honorabilitat definides a Solvència II.

Anualment, els membres del Consell declaren els seus potencials conflictes d'interès.

 

Funcions principals:
 1. Gestió i representació, obligacions legals i econòmiques del Grup

 2. Definició, seguiment i gestió de l'estratègia i iniciatives a seguir

 3. Aprovació anual de les polítiques corporatives, normes de primer nivell i informes anuals

PRESA DE DECISIONS:

El Consell d'Administració es reuneix amb la freqüència que el president considera apropiada, almenys una vegada al trimestre. Els requisits de les reunions sobre l'anunci de convocatòria, quòrum, ordre del dia, deliberació i adopció d'acords estan regulats en els Estatuts Socials i el Reglament del Consell d'Administració.

D'altra banda, les decisions en matèria mediambiental o social es prenen en conjunt en el Consell, dins les qüestions relacionades amb l'aprovació dels plans estratègics. Concretament, el pla de negoci responsable, així com el codi de conducta i la definició dels valors i compromisos de la companyia reflecteixen clarament la inclusió dins la definició estratègica de les qüestions extrafinanceres més rellevants per a la companyia tant en matèria ambiental com social i d'integritat.

Retribució mitjana

 

Contractació

132.599,99 EUR

Comitè de Direcció

Òrgan la missió del qual és definir, vigilar i conduir les estratègies i línies d'acció del Grup DKV. El Comitè de Direcció està orientat a la consecució dels objectius financers i no financers establerts pel Consell d'Administració, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'empresa en el llarg termini. Està presidit pel conseller delegat, Josep Santacreu.

 

Funcions principals

 1. Gestió i representació, obligacions legals i econòmiques del Grup

 2. Fixar el marc estratègic i garantir-ne la comprensió

 3. Avaluar el compliment dels objectius estratègics

 4. Crear una organització efectiva i eficient

 5. Desenvolupar el talent i el lideratge

 6. Definir i potenciar la cultura corporativa

Presa de decisions

El Comitè de Direcció es reuneix amb la freqüència que consideri apropiada el conseller delegat, preferentment quinzenalment. Les reunions es fan de manera presencial o per teleassistència, alternant entre les seus de Barcelona i Zaragoza. Les decisions es prenen, en la mesura del possible, per consens.

Quan no hi ha una postura unànime o hi ha un conflicte que afecta el nucli de negoci, el conseller delegat té la responsabilitat de decidir.

En casos urgents, les decisions es poden prendre per escrit i sense sessió, en forma circular (en el sentit que estableix l'article 248.2 de la Llei de societats de capital), és a dir, sense celebrar sessió de l'òrgan, sinó mitjançant votació separada dels seus membres, per exemple, per correu electrònic.

Retribució mitjana

 

Contractació    197.431,52 EUR

ètica i integritat

L'ètica a DKV és impulsora de l'excel·lència professional i corporativa. Es basa en el comportament de les persones i en la seva responsabilitat personal, ja que forma part de l'avaluació del seu acompliment professional.

 

Mecanismes d'integritat ètica

L'ètica a DKV és impulsora de l'excel·lència professional i corporativa. Es basa en el comportament de les persones i en la seva responsabilitat personal, ja que forma part de l'avaluació del seu acompliment professional.

La companyia disposa de mecanismes de lluita contra el suborn i la corrupció, així com d'un sistema d'avaluació, control i millora de la gestió de l'ètica empresarial que s'actualitza de forma contínua per adaptar-la tant a les exigències del marc normatiu intern, com al codi de conducta, normativa de conflicte d'interès, normativa de lluita contra els delictes financers, etc.; i extern, com la Llei d'ordenació i supervisió i solvència d'entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR) i el Codi penal.

Principals novetats 2020

1. Aprovació de les polítiques següents per adaptar-nos als estàndards establerts per la matriu amb relació a Solvència II

 • Política d'externalització

 • política de gestió de riscos

 • Política d'avaluació del risc propi de solvència (ORSA)

 • Política de gestió de capital

 • Política de gestió de crisi i emergències

 • Directiva d'auditoria interna, Reglament d'auditoria i termes de referència.

2. Nomenament del responsable de blanqueig de capitals i de FATCA/CRS (aplicable només a ERGO Vida

3. S'ha actualitzat el model de prevenció penal de la companyia mitjançant:

 • Aprovació de nova versió Pla de prevenció penal

 • Comitè de Compliment

 • Anàlisi de riscos

 • Canal extern de denúncies

4. S'han dut a terme accions formatives sobre:

 • Prevenció blanqueig de capitals

 • Dret de la competència i

 • Codi de conducta i principals matèries de compliment per a les noves incorporacions a la companyia.

Regulació específica del sector

Supervisió a Espanya

L'activitat asseguradora a Espanya es desenvolupa en un entorn altament regulat, en què DKV és supervisada per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGAFP), pertanyent al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (MEIC).

Regulació europea

DKV també es veu afectada per la regulació en l'àmbit europeu, en especial per la Directiva Comunitària Solvència II (2009/138/CE), el principal objectiu de la qual és millorar el control i mesurament dels riscos als quals estan exposats les asseguradores. ​​

La directiva fixa l'obligació d'enviar a la DGSFP informació exhaustiva sobre l'evolució de la companyia i exigeix l'aplicació de normes de bon govern.​

Unespa

DKV s'ha adherit de manera voluntària a les iniciatives d'autoregulació liderades per UNESPA

Control intern, govern corporatiu, transparència, publicitat, bon govern en matèria de discapacitat, internet, informació prèvia a la contractació d'assegurances de salut i decessos i resolució de reclamacions.

Drets humans

DKV és una de les empreses fundadores de la Red Española del Pacto Mundial. Aquesta adhesió compromet a difondre els 10 principis del Pacte Mundial de Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i contribuir-hi.

Per respondre al Principi 2, no ser còmplices de la vulneració dels drets humans, DKV disposa de canals interns i externs perquè els grups d'interès puguin denunciar casos de possibles violacions dels drets fonamentals.

A més, la política de compres de DKV exigeix l'adhesió dels proveïdors als nostres principis ètics i socials i el procés d'homologació inclou criteris de compliment mediambientals, laborals i socials.

Pacte mundial ONU

Gestió sostenible dels riscos

Conscients de la rellevància d'una gestió sostenible dels riscos, i en línia amb els canvis regulatoris recents del sector, la companyia ha desenvolupat un sistema de gestió la principal missió del qual és analitzar i informar els òrgans de govern sobre l'evolució dels riscos als quals està exposada.

Govern i responsables

El Consell d'Administració és el responsable últim de la gestió de riscos. L'avaluació interna anual de riscos i solvència, així com els informes trimestrals de riscos corresponents al segon i quart trimestre de cada any, se sotmeten a discussió al si del Consell d'Administració i se'n valoren impactes potencials, riscos i oportunitats.

El Comitè de Direcció és el responsable de la gestió dels riscos en l'activitat ordinària del negoci, llevat d'aquells associats a les inversions financeres. Els riscos associats a la subscripció de negoci, operacionals, reputacionals i estratègics han de ser avaluats i gestionats en aquest òrgan de decisió.

Riscos associats a les característiques del negoci assegurador

Per a la identificació de riscos, la companyia analitza els factors interns i externs que puguin influir en la consecució dels objectius estratègics. En aquest àmbit, el diàleg amb els grups d'interès és un element important a l'hora de detectar tant riscos com oportunitats.