Empresa saludable

Projecte empresa saludable

Ser una empresa saludable i servir d'exemple a la societat és l'objectiu del Grup DKV.

Amb aquest programa, el personal es podrà veure beneficiat de recomanacions en la recerca del seu nivell òptim de salut, amb la tutela i suport d'una assessoria personal de salut.

La promoció de la salut és un dels programes bàsics que componen el Pla Integral de Prevenció i Promoció de la Salut de la companyia i el projecte d'empresa saludable de DKV Seguros està alineat estretament amb l'estratègia corporativa.

Mentre que la prevenció es concentra en els riscos laborals, la promoció de la salut es basa en accions col·lectives. Quan la salut i la seguretat laboral s'aborden de forma integrada, se les considera com a promoció de la salut en els llocs de treball.

Aquest programa analitza cada any àrees d'actuació i estableix noves mesures:

  • Disminueix l'absentisme i el «presentisme».

  • Millora la motivació per a la consecució de metes.

  • Activa la necessitat de sociabilitzar, afavorint el treball en equip, i contribueix a elevar la productivitat personal i la satisfacció pel bon acompliment, en el seu conjunt.

En definitiva, millora la productivitat a la feina, disminueix l'absentisme laboral i incrementa de la capacitat d'acompliment.

Pòlissa de salut gratuïta

Tot el personal compta amb una pòlissa de salut gratuïta i preu especial per als seus familiars directes.

Assessor social

A través del nostre assessor social, podem atendre-us en:

  • Malalties greus.

  • Tractaments mèdics no coberts per la Seguretat Social.

  • Viatges fora d'Espanya, per motius de malaltia.

  • Mort de familiars de primer grau.

  • Casos de discapacitats físiques o psíquiques del personal o els seus familiars de primer grau.

  • Casos de drogoaddicció, alcoholisme, ludopatia, anorèxia, bulímia...

  • Problemes psicològics greus.