Govern corporatiu

350
go

Govern corporatiu

 

El model de govern corporatiu es regeix per les directrius establertes per la nostra matriu a través d'una sèrie de polítiques i normatives internes de compliment obligat sobre temes de compliment, governança i assumptes corporatius. Aquestes normes s'han assumit i adaptat a l'estructura i organització de DKV.

Aquest compendi de polítiques i normes compleix els requeriments que estableix la Directiva Solvència II, la Llei d'ordenació i supervisió i solvència d'entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR) i el seu Reglament de desplegament (ROSSEAR).

Consell d'Administració

És l'òrgan de gestió i representació de la societat DKV Seguros y Reaseguros, SAE (sociedad unipersonal). Està compost per un mínim de tres i un màxim de dotze consellers, que són designats o reelegits per la Junta General, complint les exigències d'aptitud i honorabilitat definides a Solvència II. Anualment, els membres del Consell declaren els seus potencials conflictes d'interès.

Funcions principals
 • Gestionar, representar i exercir tots els drets i assumir les obligacions relacionades amb l'activitat legal i econòmica de DKV.

 • Definir, fer el seguiment i gestionar l'estratègia i iniciatives a implementar.

 • Aprovar anualment les polítiques corporatives i normes de primer nivell, i de l'informe de govern corporatiu, així com dels comptes anuals, i de l'informe de gestió que inclou l'estat d'informació no financera.

 • Nomenar el president, secretari i conseller delegat i establir els comitès que consideri necessaris.

El Consell nomena un president, un secretari i un conseller delegat i estableix els comitès que consideri necessaris. Els consellers exerceixen els seus càrrecs per un període de sis anys i poden ser reelegits una vegada o més per idèntic període.

Presa de decisions

El Consell d'administració es reuneix amb la freqüència que el seu president considera apropiat, almenys una vegada al trimestre.

Les decisions en matèria mediambiental o social es prenen en conjunt en el Consell, dins les qüestions relacionades amb l'aprovació dels plans estratègics. Concretament, el pla de negoci responsable, així com el codi de conducta i la definició dels valors i compromisos de la companyia reflecteixen clarament la inclusió dins la definició estratègica de les qüestions extrafinanceres més rellevants per a la companyia tant en matèria ambiental com social i d'integritat. A més, el conseller delegat, així com el president de la companyia, aproven els continguts de l'Informe corporatiu integrat i garanteixen que s'han tractat els temes materials (assumptes clau per a la companyia per la seva rellevància tant per al negoci com per als seus grups d'interès). El conseller delegat també forma part del Comitè de negoci responsable de la companyia.

El Consell és informat a través del responsable de Compliment normatiu de tots els temes crítics en relació amb l'ètica que puguin sorgir internament.

De manera trimestral, el Consell rep actualitzacions del desenvolupament del pla de responsabilitat empresarial i reputació.

 

Retribució mitjana

168.627,05

Consell d'Administració

Comitè de Direcció

El Comitè de direcció és l'òrgan la missió del qual és definir, vigilar i conduir les estratègies i línies d'acció de DKV. Aquest òrgan està orientat a la consecució dels objectius financers i no financers establerts pel Consell d'administració, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'empresa en el llarg termini. El Comitè de direcció està presidit pel conseller delegat, Josep Santacreu.

 

Govern corporatiu

Comitè de direcció [d'esquerra a dreta]. Francisco Villagrasa, Miguel García, Pedro Orbe, Francisco José Juan, Ignacio Lopez Eguilaz, Juan Manuel Chicote, Julián Nuño, Carlos Martínez, Mª Jesús Castro, Josep Santacreu, Pilar Madre i Javier Cubría. 

Funcions principals
 • Garantir la viabilitat del negoci.

 • Fixar el marc estratègic i garantir la seva comprensió en l'organització.

 • Avaluar el grau de compliment dels objectius estratègics.

 • Crear una organització efectiva i eficient.

 • Desenvolupar el talent i el lideratge.

 • Definir i potenciar la cultura corporativa. 

Presa de decisions

El Comitè de direcció es reuneix amb la freqüència que consideri apropiada el conseller delegat, preferentment quinzenalment. Les reunions es fan de manera presencial, alternant entre les seus de Barcelona i Saragossa, o telemàtic.

Les decisions es prenen, en la mesura del possible, per consens. Quan no hi ha una postura unànime o hi ha un conflicte que afecta el nucli de negoci, el conseller delegat té la responsabilitat de decidir.

En casos urgents, les decisions es poden prendre per escrit i sense sessió en forma circular (en el sentit establert per l'article 248.2 de la Llei de societats de capital), és a dir, sense celebrar sessió de l'òrgan, sinó mitjançant votació separada dels seus membres, per exemple, per correu electrònic.

El conseller delegat és el nexe entre els dos òrgans màxims de la companyia, amb la responsabilitat d'informar el Comitè de direcció dels assumptes rellevants tractats en el Consell d'administració, així com reportar el Consell dels temes aprovats en el Comitè.

Retribució mitjana

195.851,43

Retribució Comitè de Direcció

Ètica i integritat

Mecanismes d'integritat i ètica

L'ètica a DKV és impulsora de l'excel·lència professional i corporativa. Es basa en el comportament de les persones i en la seva responsabilitat personal, ja que forma part de l'avaluació del seu acompliment professional. La companyia compta amb mecanismes de lluita contra el suborn i la corrupció, així com un sistema d'avaluació, control i millora de la gestió de l'ètica empresarial que s'actualitza de forma contínua per adaptar-la, tant a les exigències del marc normatiu intern com el Codi de conducta, Normativa de conflicte d'interès, Normativa de lluita contra els delictes financers, Normativa de lluita contra el frau, etc.; i extern, com la Llei d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR) i el Codi penal, disposant d'un model de prevenció penal específic.

S'han fet accions formatives en Prevenció de blanqueig de capitals, privacitat i seguretat de dades personals, dret de la competència i sobre el Codi de Conducta i principals matèries de compliment per a les noves incorporacions en la companyia.

Regulació específica del sector

L'activitat asseguradora a Espanya es desenvolupa en un entorn altament regulat, en què DKV és supervisada per la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), pertanyent al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital. DKV també es veu afectada per la regulació en l'àmbit europeu, en especial per la Directiva comunitària solvència II (2009/138/CE), el principal objectiu de la qual és millorar el control i mesurament dels riscos als quals estan exposades les asseguradores. Fixa també l'obligació d'enviar a la DGAFP informació exhaustiva sobre l'evolució de la companyia i exigeix l'aplicació de normes de bon govern.

Solvència II es basa en tres pilars fonamentals:

 • Pilar I: Mesurament d'actius, passius i capital.

 • Pilar II: Procés de supervisió.

 • Pilar III: Requeriments de transparència.

DKV està adherida de manera voluntària a les iniciatives d'autoregulació liderades per UNESPA, patronal del sector: control intern, govern corporatiu, transparència, publicitat, bon govern en matèria de discapacitat, Internet, informació prèvia a la contractació d'assegurances de salut, decessos, resolució de reclamacions.

Tampoc no podem oblidar-nos de la transcendència que per a DKV, companyia que comercialitza i gestiona pòlisses de rams de salut, accidents o renda, té la regulació en matèria de privacitat, en especial el RGPD UE 2016/679 i en el que el complementa en l'àmbit nacional, la LOPDGDD 03/2018, així com desenvolupaments normatius verticals i sobre disciplines concretes com ara les transferències internacionals, la subcontractació o la gestió de cookies, o la Llei de protecció de dades d'Andorra recent, on comptem amb una sucursal, així com les noves directrius d'EIOPA.

Drets humans

Com a companyia que opera només a Espanya i Andorra, DKV centra la política de DH en la protecció dels drets d'igualtat, diversitat i no discriminació per motius de raça, gènere o orientació sexual.

També per garantir els drets de les persones amb discapacitat i fomentar la seva inclusió laboral.

Així mateix, la política de compres de DKV exigeix l'adhesió dels proveïdors als nostres principis ètics i socials, i el procés d'homologació inclou criteris de compliment mediambientals, laborals i socials.

A més, llança durant l'any diverses accions per garantir el compromís amb la diversitat i sensibilitzar els empleats en temes de diversitat de gènere, d'orientació sexual, generacional i funcional.

Pacte mundial ONU

DKV és una de les empreses fundadores de la Red Española del Pacto Mundial.

A través d'aquesta adhesió es compromet a difondre i contribuir als 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

DKV disposa de canals interns i externs perquè els grups d'interès puguin denunciar casos de possibles violacions dels drets fonamentals.

Governança

4 canals de denúncia

Assessor ètic

Responsable de compliment

Canal de comunicació externa

Portal de denúncies d'ERGO

ico-confirmation

denúncies rebudes

0

possibles violacions de drets humans

 

Gestió sostenible dels riscos

Conscients de la rellevància d'una gestió sostenible dels riscos, i en línia amb els canvis regulatoris recents del sector, la companyia ha desenvolupat un sistema de gestió la principal missió del qual és analitzar i informar els òrgans de govern sobre l'evolució dels riscos als quals està exposada.

Riscos associats a les característiques del negoci assegurador

Per a la identificació de riscos, la companyia analitza els factors interns i externs que puguin influir en la consecució dels objectius estratègics. En aquest àmbit, el diàleg amb els grups d'interès és un element important a l'hora de detectar tant riscos com oportunitats.

L'efecte de la COVID-19 sobre les assegurances de salut ha provocat una reducció de l'activitat assistencial ordinària a favor de l'assistència hospitalària de pacients infectats pel virus i ha potenciat la digitalització del procés assistencial i l'ús de la telemedicina. A més, els proveïdors mèdics han vist molt reduïda la seva activitat durant l'estat d'alarma.

Principals riscos associats al sector assegurador
Riscos externs

Política d'inversió prudent

El risc de crèdit, en el seu vessant financer, es troba limitat per l'aplicació de polítiques de diversificació i l'exigència de qualificació creditícia mínima de BBB (Standard & Poor’s) per a les noves compres d'actius de renda fixa; les rebaixes posteriors de rating es revisen de manera individualitzada.

El risc de tipus d'interès, en el mercat de renda fixa, s'atenua a través d'una adequada gestió conjunta dels actius i passius.

La nostra matriu Munich Re segueix el marc dels Principis per a la inversió responsable (PRI), que proporcionen l'enfocament de la inversió sostenible de Munich Re.

Seu Munich Re

 

PRI té com a objectiu millorar la comprensió de les implicacions ambientals, socials i de govern corporatiu de les inversions i ajudar els signataris de PRI a integrar aquests temes en les seves decisions d'inversió.

Munich Re no només informa PRI, sinó que també l'involucra en un diàleg fructífer per desenvolupar encara més la seva pròpia estratègia ESG en línia amb els últims desenvolupaments. Per enfortir encara més el compromís de Munich Re amb aquesta causa, els dos administradors d'actius del Grup, MEAG i Munich Re Investment Partners, també es van convertir en signataris de PRI el 2021.

Sobre la base de PRI, hem establert una directriu d'inversió responsable vinculant per a tot el Grup, que cobreix tots els requisits PRI i ESG relacionats amb la gestió d'inversions del Grup, inclosos els criteris vinculants d'exclusió d'inversions.