Política de privacitat

go

Al Grup DKV Seguros no només assegurem persones sinó que també ens preocupem per assegurar la seva privacitat tractant-la com el que és, un dret fonamental que tenen. Ens hem adequat als nous requeriments d'informació en aquesta matèria requerits tant pel Reglament general de protecció de dades (d’ara endavant, RGPD) com per la Llei orgànica 03/2018 de protecció de dades i garantia de drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD), i a continuació us mostrem la informació més rellevant que us cal saber.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

DKV Seguros y Reaseguros, SAE

Més informació sobre protecció de dades: dpogrupodkv@dkvseguros.es.

Finalitat (del tractament)

 • Disseny i confecció de la pòlissa i suplements / apèndixs

 • Gestió de les prestacions

 • Gestió de comunicacions legals com a entitat asseguradora

 • Gestió i prevenció del frau per identificar, detectar, informar i remeiar conductes fraudulentes 

Legitimació (del tractament)

 • Execució d'un contracte

 • Compliment d'una obligació legal.

 • Interès legítim del responsable

 • Consentiment de l'interessat

“Destinataris” (de cessions o transferències)

 • Altres empreses del Grup DKV Seguros i Grup ERGO

 • Encarregats de Tractament i Subcontractació (centre d'atenció telefònica, BPO...)

 • Altres entitats d'assegurança, reassegurança o coassegurança

 • Proveïdors mèdics i altres proveïdors (pèrits, reparadors, corredors…)

 • Direcció General d'Assegurances, autoritats i òrgans administratius i judicials

“Drets” (de les persones interessades)

Accés i impugnació de valoracions, rectificació, oposició, limitació, supressió i portabilitat.

Origen de la dada (quan no procedeix de l'interessat)

 • Proveïdors de bases de dades

 • Fets públics pels interessats a internet o xarxes socials

 • Fonts públiques d'organismes oficials

 • Fitxers comuns de solvència

 • Centres i professionals mèdics i altres proveïdors generals

 • D'altres asseguradores (si exerceix dret portabilitat)

 

Informació detallada sobre protecció de dades

Abast

Aquesta política de privacitat s'aplica amb caràcter general a totes les pàgines web propietat del Grup DKV (DKV Seguros i la resta de societats) i a les seves aplicacions per a dispositius mòbils. Algunes aplicacions i serveis que oferim poden disposar de polítiques de privacitat específiques que la complementin.

Les nostres pàgines web poden contenir enllaços a llocs de tercers (enllaços externs). Aquests llocs web són responsabilitat del seu propietari i es regeixen per la política de privacitat que s'hi descrigui, si escau.

Si descobriu que qualsevol enllaç del nostre lloc web remet a contingut que viola la legislació vigent, us preguem que ens ho comuniqueu a través de l'adreça de correu electrònic dpogrupodkv@dkvseguros.es.. Farem les comprovacions oportunes i l'eliminarem sense demora del nostre lloc web.
 

Qui és el responsable del tractament?

DKV Seguros y Reaseguros, SAE (en endavant, DKV) CIF: A50004209 Domicili: (Torre DKV), av. María Zambrano, 31, 50018, Zaragoza

Contacte delegat de protecció de dades (DPD): A l'adreça postal indicada més amunt o per correu electrònic: dpogrupodkv@dkvseguros.es.

Segons l'assegurança que tingueu contractada, els responsables seran la resta de companyies del Grup DKV, indicades a l'Avís legal.

Si, a més de l'assegurança, utilitzeu serveis de salut digital complementaris a la vostra pòlissa o productes que incorporen serveis com el Club de Salut, telemedicina o aplicacions d'autocura de la salut i us registreu als seus portals, qui els gestiona és DKV Servicios, una altra companyia del Grup DKV, responsable del tractament per a aquests casos.
 

Com obté les meves dades personals el responsable del fitxer?

DKV ha obtingut les dades personals objecte de tractament per diversos canals:

 • Com a lead:

  • Quan t'interesses en nosaltres per diversos canals digitals per a l'elaboració d'un projecte d'assegurança, bé a través d'un agent mediador o directament adreçant-te a la companyia.

  • Mitjançant la teva participació en esdeveniments, xerrades i diferents accions de patrocini, campanyes i projectes de negoci responsable.

  • Subscripció a blogs de DKV a través de la participació en accions, esdeveniments.

 • A través de la informació que consti en fitxers comuns creats per les entitats asseguradores amb habilitació legal i als quals DKV està adherit, bases de dades de solvència patrimonial, blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, entre d'altres.

 • De registres públics o fonts accessibles al públic, si calgués, sempre que hi hagi interès legítim per fer-ho.

 • Si constes com a assegurat o beneficiari en una pòlissa, les teves dades personals les haurem obtingudes del prenedor titular d'aquesta pòlissa.

Si ens proporciones informació sobre altres persones, cal que, a més, t'asseguris que la informació que ens facilites és exacta, completa, actualitzada i comprensible. Per això, abans de la teva primera comunicació d'aquestes dades a DKV, hauràs d'informar de l'existència d'aquesta política de privacitat i de totes les clàusules informatives de la pòlissa els altres membres de la pòlissa i recollir el seu consentiment quan sigui necessari en els majors d'edat.
 

Amb quina finalitat es tracten les meves dades?

Si ets client, prenedor, assegurat o beneficiari, les teves dades personals es tractaran per a les finalitats descrites, o compatibles amb aquestes, que es detallen a continuació:

 • Formalització i gestió del projecte o contracte d'assegurança sol·licitat, a fi de complir les obligacions contretes, gestionant l'activitat asseguradora de la companyia. Aquesta gestió implica, entre altres funcions, les de valoració i delimitació del risc, la tramitació dels sinistres, el cobrament de la prima, el pagament de les prestacions, la gestió de plans de prevenció i promoció de la salut i dels serveis addicionals a l'assegurança.

 • Realització d'accions d'anàlisi del rendiment a través de casos d'ús amb dades agregades per a fins d'intel·ligència de negoci, estadístics, ús de canals digitals, detecció del dol i prevenció del frau i recerques de mercat. En cap cas prendrem decisions només automatitzades partint de segmentacions si poden suposar efectes jurídics negatius per a tu.

 • Realització d'accions de retenció, fidelització i detecció de propensió de fuga dels clients.

 • Mantenir-te informat, via omnicanal, fins i tot per via electrònica (sms o correu electrònic), sobre promocions i millores en el producte contractat o altres productes i serveis afins al subscrit i, per tant, del teu interès. Una vegada finalitzada la relació contractual, durant un màxim d'un any després, continuaràs rebent aquestes comunicacions, tret que abans exerceixis el teu dret d'oposició al tractament amb fins publicitaris.

 • Realització d'enquestes informatives i de qualitat del servei prestat en diferents moments (contractació, moment neutre, postsinistre), així com de reputació amb els nostres diferents grups d'interès.

 • Complir la normativa sectorial que afecta DKV en funció de la seva activitat asseguradora i tenint en consideració els serveis prestats, especialment la normativa d'assegurances, de distribució, de prevenció de blanqueig de capitals, quan escaigui, i prevenció i investigació del frau.

 • Gestió activa de la seguretat de la informació.

 • Realització d'estudis, càlculs actuarials i estadístics.

 • Per a l'assegurament de l'eficàcia de les funcions de compliment i l'atenció dels drets d'informació i privacitat.

 • Per a l'exercici o la defensa de queixes o reclamacions de qualsevol mena que es puguin derivar de la relació mantinguda.

 • Per remetre't informació publicitària, comercial o promocional de productes d'assegurances o serveis de DKV i les seves empreses participades.

 • Si ho autoritzes, també se't podran remetre comunicacions comercials (fins i tot per mitjans electrònics), ajustades a les millors condicions per al teu perfil sobre productes o serveis d'altres companyies del Grup DKV Seguros.

En cas que duguis a terme un projecte econòmic (que contindrà ja un conjunt mínim de dades), però no arribis a formalitzar la pòlissa, les teves dades personals es tractaran per a aquestes finalitats o altres de compatibles:

 • Formalització i gestió del projecte d'assegurança sol·licitat. Un cop transcorreguts els dies de vigència d'aquesta proposta, les teves dades s'esborraran i, arribat el moment, se't tornaran a sol·licitar. Si ens comuniques dades de caràcter especialment protegit i, finalment, no contractes, aquestes es mantindran bloquejades fins que prescriguin els terminis de carència que van motivar aquest rebuig.

 • Complir la normativa sectorial que afecta DKV en funció de la seva activitat asseguradora, especialment la normativa d'assegurances i de distribució.

 • Per a l'exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus que es puguin derivar de la relació.

A DKV, alguns tractaments poden estar sotmesos a l'adopció de decisions automatitzades o elaboració de perfils. Això significa que determinades decisions es podrien adoptar de manera automàtica sense intervenció humana, però l'interessat sempre tindrà dret a sol·licitar la revisió dels resultats per part d'una persona, expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió, de conformitat amb la normativa aplicable en cada moment.
 

Durant quant temps es conserven les meves dades?

DKV té diferents terminis de conservació segons el tipus de tractament de dades personals de què es tracti i de quina norma el reguli.

Si sol·licites una cotització però, per algun motiu, no arribem a subscriure el contracte d'assegurança amb tu, les teves dades es mantindran bloquejades pel termini legal observat per a aquests casos i, si conté dades de caràcter especialment protegit, amb la finalitat legítima de la detecció del dol o frau, fins a la prescripció del termini de les carències que hagin motivat la nul·litat o impossibilitat de subscriure el contracte.

Si ets client d'una pòlissa, bé com a prenedor, assegurat o beneficiari, les teves dades es conservaran íntegrament mentre siguis client i, si deixes de ser-ho, es mantindran bloquejades de conformitat amb la LOPDGDD durant almenys 5 anys, com indica la Llei de contracte d'assegurança (art. 23) per a assegurances de persones, i durant 10 anys per a pòlisses de vida, de conformitat amb els articles 28 a 30 del Reial decret 304/2014, que aprova el Reglament de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals. Un cop transcorregut aquest termini, s'eliminaran definitivament o bé s'anonimitzaran de forma irreversible.

Un cop transcorreguts aquests terminis, se'n durà a terme la supressió definitiva. L'exercici efectiu del dret de supressió no minorarà, en cap cas, els terminis de conservació legals establerts.
 

A quins proveïdors principals se cedeixen o comuniquen les meves dades?

DKV Seguros y Reaseguros SAE (DKV) cedeix les teves dades a altres empreses participades del mateix grup assegurador, citades en el nostre Avís legal, així com a la nostra fundació privada DKV Integralia, que ofereix el servei de contact center a tots els nostres assegurats.

La nostra principal xarxa de proveïdors són els professionals sanitaris, que pots consultar a través de la nostra pàgina web o de les aplicacions per a dispositius portàtils habilitades a l'efecte. El fet que aquests proveïdors ens prestin servei a nosaltres no implica, necessàriament, que comuniquem les teves dades a tots ells.

Les teves dades es podran comunicar a la Dirección General de Seguros i a altres autoritats i òrgans administratius i judicials en funció de les seves competències, quan ho requereixin o quan aquesta comunicació sigui necessària per salvaguardar els drets o interessos legítims de DKV. En aquest sentit, t'assegurem que sempre impera el principi de minimització de dades i privacitat davant de requeriments d'informació de tercers.

De conformitat amb l'habilitació legal que conté l'article 99.7 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, les entitats asseguradores, a través, de la seva associació empresarial UNESPA (amb domicili social al C/ Núñez de Balboa, 101, 28006, de Madrid), han constituït fitxers de prevenció del frau. DKV podrà participar per interès legítim en aquests fitxers i comunicarà dades si es considera necessari en el futur.
 

Confidencialitat i seguretat en el tractament

DKV compleix les mesures de seguretat per al tractament de dades personals que marcava el RD 1720/2007 de la derogada Llei 15/99, així com les disposicions que marca el RGPD i, en l'àmbit nacional, la LOPDGDD.

DKV és una de les primeres asseguradores adherides a la guia de bones pràctiques de tractament de dades personals aprovada per UNESPA. Més informació a www.unespa.es

A l'hora d'efectuar l'anàlisi de riscos, ens basem en allò que disposen les normatives internacionals de seguretat, com la família del grup de les ISO27000, la guia de controls de COBIT o l'Esquema Nacional de Seguretat, entre d'altres, així com altres models de control intern de cara a compliment.

El nostre personal està format i informat sobre els requisits legals en matèria de protecció de dades i privacitat, i està compromès a mantenir el deure de secret pel que fa a les dades tractades d'acord amb el que estableixen el RGPD i la LOPDGDD.

Les companyies del Grup DKV van introduir una nova redacció adaptada al RGPD en les sol·licituds d'informació prèvies a la contractació de pòlisses d'assegurança, que ofereix més transparència pel que fa al tractament de dades personals.

El correu electrònic és un dels principals canals de transmissió de la informació personal, però també el principal vector d'atac per tercers malintencionats, per això hi dediquem un apartat especial en la nostra política de privacitat:

DKV utilitza l'adreça de correu electrònic que has facilitat per enviar una resposta amb els detalls sol·licitats. Tanmateix, només enviem informació personal o confidencial una vegada que ha estat xifrada i, si això no és possible, ho fem per correu postal.

L'adreça de correu electrònic només s'utilitzarà per comunicar-se amb tu i no es reenviarà a tercers sense la teva autorització.

Si reps un correu electrònic no sol·licitat i no ets conscient d'haver-nos-el facilitat, et demanem que ens ho comuniquis per investigar el motiu, que procedeixis a esborrar-lo i que no segueixis enllaços que et resultin sospitosos o, almenys, que els obris des del navegador i no directament des del correu electrònic.

Recorda, també, que DKV no et demanarà mai que ens enviïs el teu usuari i contrasenya de l'àrea de client per cap concepte.

Abans d'enviar a DKV un correu electrònic sense encriptar o amb informació que no estigui protegida, recorda que el seu contingut no està protegit contra altres persones que els veuen o els utilitzen fraudulentament. Envia informació amb dades especialment protegides només quan sigui necessari o quan DKV t'ho demani.

Si, per algun motiu, detectes que t'enviem un correu electrònic que no va adreçat a tu, et demanem que l'esborris immediatament i ens notifiquis la incidència per estudiar què ha passat a dpogrupodkv@dkvseguros.es. i intentarem ajudar-te i, així, millorarem la seguretat entre tots.

Per tant, et recomanem que per enviar qualsevol missatge a DKV utilitzis els formularis de contacte de què disposis o que facis les gestions a través de la teva Àrea privada de client, que compleix les mesures de seguretat necessàries.
 

Quina és la legitimació per al tractament de les meves dades?

La base legal per al tractament de les dades s'empara en:

 • La formalització, execució i gestió del projecte o contracte d'assegurança sol·licitat (incloent-hi les dades de salut en cas que siguin necessàries), en els termes que detallen les condicions particulars i especials. Aquestes dades són necessàries per a poder oferir-te una tarifa o prima el més ajustada possible a la teva situació real, així com per a la prestació de les cobertures contractades.

 • El compliment de la normativa d'assegurances i obligacions que afecten DKV, especialment el determinat a la Llei de contracte d'assegurança, la Llei d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR i RDOSSEAR), la normativa de distribució d'assegurances, la llei de prevenció i blanqueig de capitals (quan escaigui), entre d'altres.

 • L'interès legítim que empara finalitats com ara: fer una anàlisi per valorar, seleccionar i delimitar el risc i la prevenció del frau, els fins administratius interns i control de gestió, cessions intragrup, realització d'enquestes o controls de qualitat amb relació als serveis prestats, elaboració de perfils amb fins actuarials i de recerca de mercat, gestió de la seguretat, cessió a altres entitats per raó de reassegurança o coassegurança o enviament de comunicacions comercials i butlletins informatius sobre productes i serveis de DKV.

 • El consentiment exprés si no ets client i ens has sol·licitat l'enviament de comunicacions comercials sobre altres productes i serveis que s'adaptin al teu perfil.
   

Quins drets d'informació tinc pel que fa a la meva privacitat?
 1. Saber si la companyia té dades teves i, en cas de tenir-ne, poder accedir-hi.

 2. Rectificar dades personals si són inexactes o incompletes.

 3. Suprimir dades personals quan no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir, o les que semblin desproporcionades per a aquest fi.

 4. Limitar el tractament per part de DKV de totes les teves dades personals o una part d'aquestes en les circumstàncies que determina la llei.

 5. Oposar-se a determinats tractaments la base legal dels quals sigui el consentiment, com l'enviament publicitari o la realització de perfils, entre altres motius.

 6. Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals identificatives en un format interoperable, bé a ell mateix o bé a qui ens indiqui amb les degudes cauteles.

 7. Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

De conformitat amb la normativa vigent, pots exercir els teus drets sol·licitant-ho per escrit, i adjuntant una fotocòpia d'un document fefaent que acrediti la teva identitat (són vàlids DNI, passaport, permís de conducció o targeta de residència), a l'adreça postal següent: (Torre DKV), av. María Zambrano, 31, 50018, Zaragoza o a l'adreça electrònica arco@dkvseguros.es

Et recomanem que et registris i revisis l'àrea privada de client, ja que des d'allà pots fer tots aquests tràmits referents a la teva privacitat d'una manera més àgil i segura que per la via postal.

En qualsevol cas, DKV t'informarà sempre de la seva resolució, favorable o no, en un termini d'un mes, o dos mesos més, sempre explicant el motiu d'aquest retard.

Igualment, en cas que no hagis quedat satisfet en l'exercici dels teus drets, podràs interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control en matèria de protecció de dades, a l'adreça següent: C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Confirma que has entès tota la informació continguda en aquesta política de privacitat i que, en prémer el botó “acceptar” del formulari de recollida de dades que et remet a aquesta política, ACCEPTES lliurement totes les condicions establertes.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV