L'excedència voluntària dels funcionaris públics

Els funcionaris que optin per l'excedència voluntària i exerceixin l'opció de continuar com a mutualistes voluntaris de MUFACE, estan obligats a cotitzar mentre es trobin en situació d'alta voluntària

 

La quota que han d'abonar inclourà la cotització corresponent al mutualista en funció del grup a què pertanyi i l'aportació de l'Estat. Ambdues quanties es fixaran anualment d'acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Està englobat dins el sistema d'atenció sanitària de MUFACE.

 

Excedència voluntària i les seves modalitats

Els funcionaris públics (també els funcionaris de l'Administració civil, lògicament) poden optar per l'excedència voluntària, que té les modalitats següents:

 

  • Excedència voluntària per interès particular: per obtenir-la, han d'haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant un període mínim de cinc anys immediatament anteriors.
    La concessió d'excedència voluntària per interès particular queda subordinada a les necessitats del servei degudament motivades. Si el funcionari està sent instruït en un expedient disciplinari, no es pot declarar l'excedència voluntària.

  • Excedència voluntària per agrupació familiar: per als funcionaris el cònjuge dels quals resideixi en una altra localitat per haver obtingut i estar exercint un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari de carrera o com a laboral fix a qualsevol de les administracions públiques.

  • Excedència per cura de familiars: té una durada no superior a 3 anys per atendre la cura d'un fill o d'un familiar que es trobi a càrrec seu, fins al segon grau, inclòs, de consanguinitat o afinitat. El temps de permanència en aquesta situació és computable a l'efecte de triennis, carrera i drets en el règim de Seguretat Social que sigui aplicable.

  • Excedència per raó de violència de gènere: les funcionàries víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tenen dret a sol·licitar la situació d'excedència sense haver hagut de prestar un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible termini de permanència en aquesta.

  • Excedència per raó de violència terrorista: els funcionaris que hagin patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, així com els amenaçats en els termes de l'article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, amb el reconeixement previ del Ministerio del Interior o de sentència judicial ferma, tindran dret a gaudir d'un període d'excedència en les mateixes condicions que les víctimes de violència de gènere.

 

Situació d'alta com a mutualistes voluntaris

Els funcionaris que passin a la situació d'excedència voluntària causen baixa com a mutualistes, però d'acord amb l'article 10 del Reglament general del mutualisme administratiu aprovat per Reial decret 375/2003, de 28 de març, podran exercir el dret d'opció per sol·licitar el manteniment facultatiu d'alta com a mutualistes voluntaris de MUFACE, i estaran obligats, a partir del fet causant, a cotitzar mentre es trobin en aquesta situació d'alta voluntària.

 

El règim de cotització a què estan sotmesos aquests mutualistes és el regulat en l'article 28 i següents del referit Reglament general del mutualisme, que és un règim singular de cotització (es fa el pagament de les quotes directament pel mutualista mitjançant el procediment que estableixi la mutualitat). Aquest procediment es basa en l'emissió trimestral de càrrecs bancaris que, durant els primers dies del mes següent al període trimestral que correspongui, es passi al cobrament a l'entitat bancària que figuri a l'imprès Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA dins l'apartat "Altres Impresos" i que haurà de ser emplenat i signat per l'interessat.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV