Ajudes per a ulleres

Són unes prestacions complementàries de MUFACE per a despeses d'ulleres, lents i altres ajudes òptiques dels mutualistes i beneficiaris

 

MUFACE regula prestacions oculars als mutualistes i els seus beneficiaris per a ulleres, lentilles, ajudes òptiques per a baixa visió i prismàtiques per a alteracions greus de la motilitat ocular, entre altres.

És una prestació complementària de l'assistència sanitària regulada per l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny i la Resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es modifiquen els annexos II, III i IV de l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny, consistent en ajudes econòmiques baremades per fer front a les despeses de determinades lents i ajudes òptiques relacionades en el seu annex III.

 

Tractarem, respecte a aquestes prestacions oculars, els punts següents:

 • Delimitació i condicions d'accés

 • Quantia

 • Beneficiari

 • Termini de presentació

 • Lloc de presentació

 

Delimitació i condicions d'accés

Les condicions d'accés a aquesta ajuda són les següents:

 • En el cas de les ulleres i substitució de vidres només es concedirà una ullera o la substitució com a màxim de dos vidres per beneficiari i any natural.

 • En el cas de les lentilles, només es concediran com a màxim dues lentilles per beneficiari i any natural. Si les lentilles són rebutjables, l'ajuda màxima que es concedirà per aquest concepte serà de 30 euros per any natural i beneficiari, i s'haurà de sol·licitar d'una sola vegada. Les prestacions de lentilla i lentilles rebutjables seran incompatibles entre si, encara que per a cada cas no se superin les unitats/quantitat màxima finançable per any natural. Aquestes limitacions no regiran per a lents terapèutiques.

 • En el cas de lents terapèutiques es requereix l'informe de l'especialista en oftalmologia amb el diagnòstic i la prescripció, cada vegada que sol·liciti l'ajuda.

 • Podran accedir a les prestacions per a ajudes òptiques per a baixa visió els beneficiaris que tinguin una agudesa visual igual o inferior a 0,3 (3/10) amb correcció en el millor ull o un camp visual inferior a 10º des del punt de vista de fixació. Es requereix per a la primera sol·licitud d'aquesta ajuda l'informe de l'especialista en oftalmologia en què detalli l'agudesa visual i, si s'escau, el camp visual. Es concedirà un màxim de 360 euros per any natural i beneficiari.

 • En el cas de les ajudes prismàtiques, es requereix l'informe de l'especialista en oftalmologia amb el diagnòstic i la prescripció, cada vegada que se sol·liciti l'ajuda. Es concedirà un màxim de 160 euros per any natural i beneficiari.

 • Per a totes les prestacions s'haurà d'aportar la factura original de l'òptic o de l'establiment autoritzat a aquests efectes per l'administració sanitària competent per garantir que s'ha fet l'adaptació individual del producte al pacient. No obstant això, per a lents terapèutiques la factura pot ser emesa per l'especialista en oftalmologia.

 • La factura haurà de complir tots els requisits legals i reglamentaris per a la seva validesa i hi haurà de constar el detall de conceptes i preus, així com la constància del pagament o anar acompanyada, si s'escau, del rebut corresponent que ho acrediti.

 • Per fer el còmput de les prestacions concedides i la imputació a l'any, es tindrà en compte la data de la factura corresponent.

 

Quantia

Aquestes ajudes es determinen a l'annex III de la Resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.

Són les següents:

 

Prestacions oculars

Quantia

Ulleres (de lluny o de prop)

20 €

Ulleres bifocals/progressives

30 EUR

Substitució de vidre (de lluny o de prop)

10 €

Substitució de vidre bifocal/progressiu

15 €

Lentilla

20 €

Lentilles rebutjables (ajuda anual)

30 EUR

Lent terapèutica

40 €

Ajuts òptics per a visió baixa

180 €

Ajudes prismàtiques per a alteracions severes de la motilitat ocular

80 €

 

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

 

Termini de presentació

El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà al cap de cinc anys, a partir de la data de la factura. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant de la Mutualitat General, per les causes ordinàries que s'estableixen a l'article 1973 del Codi civil.

 

Lloc de presentació

Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE.

Seu electrònica (requereix certificat electrònic reconegut)

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV