Tècniques de reproducció assistida

La reproducció assistida per als mutualistes de MUFACE està regulada al concert sanitari per al 2018 i 2019, Capítol 2, lletra C

 

La Resolució de 28 de desembre de 2017, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es publica el concert subscrit amb entitats d'assegurança per a l'assegurament de l'accés a l' assistència sanitària en territori nacional als beneficiaris d'aquesta durant els anys 2018 i 2019, i es regula el canvi d'entitat prestadora de l'assistència sanitària, regula les tècniques de reproducció assistida al Capítol 2.C

Respecte d'aquesta regulació, veurem:

 • Diagnòstic i tractament de l'esterilitat

 • Consideracions generals

 • Límits pel que fa al nombre de cicles i l'edat de la dona

 

Diagnòstic i tractament de l'esterilitat

Els tractaments de reproducció assistida tenen la finalitat d'ajudar a aconseguir la gestació en aquelles persones amb impossibilitat d'aconseguir-ho de forma natural, no susceptibles de tractaments exclusivament farmacològics o després del fracàs d'aquests. També es pot recórrer a aquests procediments per evitar malalties o trastorns genètics greus en la descendència i quan es necessiti un embrió amb característiques immunològiques idèntiques a les d'un germà afecte d'un procés patològic greu, que no sigui susceptible de cap altre recurs terapèutic, d'acord amb la normativa vigent en cada moment.

 

Consideracions generals

Les consideracions que s'han de fer al voltant de la reproducció assistida són:

 1. L'entitat està obligada a assumir les despeses necessàries per obtenir el diagnòstic de l'esterilitat, que s'estendrà, quan escaigui, a la parella.

 2. En el moment de l'inici de l'estudi d'esterilitat, la beneficiària ha de ser major de 18 anys i menor de 40 anys, i no patir cap tipus de patologia en què l'embaràs pugui comportar-li un greu i incontrolable risc, tant per a la seva salut com per a la de la seva possible descendència. En el cas de parelles, l'home ha de ser major de 18 anys i menor de 55 anys.

 3. Les tècniques de reproducció assistida seran a càrrec de l'entitat quan la dona sobre la qual es faci la tècnica sigui titular o beneficiària de MUFACE i no tingui cap fill, previ i sa. En cas de parelles, sense cap fill comú, previ i sa.

 4. Estan compreses totes les tècniques incloses en la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut, d'acord amb la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida, i amb l'Ordre SSI/2065/2014, de 31 d'octubre, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, per la qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, amb les condicions i requisits establerts en aquesta.

 5. No es consideren incloses, entre les prestacions finançades, les tècniques de reproducció assistida que es facin quan l'esterilitat d'algun membre de la parella s'hagi produït voluntàriament o sobrevingui com a conseqüència del procés fisiològic natural propi de la finalització del cicle reproductiu de la persona, o quan hi hagi contraindicació mèdica documentada.

 6. En els tractaments de reproducció assistida, les proves que s'hagin de fer en l'àmbit d'aquest tractament a l'altre membre de la parella les ha de facilitar l'entitat d'adscripció de la dona a qui es farà la tècnica de reproducció humana assistida. S'exclou el finançament dels tractaments farmacològics associats a la tècnica de reproducció humana assistida a què hagi de sotmetre's l'altre membre de la parella.

 7. En el cas de les tècniques de reproducció humana assistida amb donació de gàmetes i preembrions, les despeses derivades de les actuacions i, si escau, els medicaments que requereixin les donants, seran a càrrec de l'entitat, atès que formen part del cost de la tècnica utilitzada. En cap cas no es podran repercutir sobre la beneficiària receptora de la donació.

 8. Serà a compte de l'entitat, la cobertura de la criopreservació i manteniment de gàmetes i del teixit ovàric per a ús propi diferit de beneficiaris que s'hagin de sotmetre a tractaments mèdics o quirúrgics que puguin afectar de manera important la seva fertilitat. El període de cobertura en el cas de la dona serà fins al dia anterior al compliment dels 50 anys i, en el cas de l'home, fins al dia anterior al compliment dels 55 anys.

 9. Són a càrrec de l'entitat, la crioconservació i el manteniment dels preembrions sobrants de cicles FIV autoritzats fins al dia anterior en què la dona compleixi 50 anys.

 10. S'atendrà la cobertura de tècniques de reproducció humana assistida en dones amb un diagnòstic d'esterilitat per patologia ginecològica que impedeixi aconseguir una gestació, independentment de l'existència o no de parella.

 

Límits pel que fa al nombre de cicles i l'edat de la dona

En qualsevol cas, els tractaments de reproducció humana assistida estan subjectes a límits pel que fa al nombre de cicles i a l'edat de la pacient, tenint en compte principis d'eficiència i seguretat per assegurar la màxima efectivitat amb el mínim risc possible.

 

Els límits relatius al nombre màxim de cicles de tractament i l'edat de la beneficiària per a cada tècnica són:

 

 

Inseminació artificial

Fecundació in vitro

Límits

Semen de parella

Semen de donant

Gàmetes propis

Gàmetes donats

Nre. de cicles màxim

4

6

3

3

Edat màxima de la dona

<38

<40

<40

<40

 

 

En els casos de la utilització d'ovòcits i teixit ovàric criopreservats, el límit d'edat serà l'establert per a la tècnica FIV amb donació de gàmetes/preembrions. Les edats es computen fins al dia anterior en què la dona compleixi 38 o 40 anys, segons el cas. Per a la correcta interpretació i aplicació dels límits, es tindran en compte els següents criteris:

 

 1. La prescripció del tractament de reproducció humana assistida s'ha d'haver efectuat amb anterioritat al dia en què la dona compleixi l'edat que s'ha establert com a edat límit per tenir dret al finançament en cadascuna de les tècniques.

 2. A efecte de còmput, el nombre de cicles és independent per a cada tècnica, encara que es tindrà en compte el nombre total de cicles realitzats independentment del finançador. Per això, en cas que una parella s'aculli a la cobertura d'aquest concert, després d'haver-se sotmès prèviament a un tractament de reproducció humana assistida, es tindrà en compte el nombre de cicles que s'hagin realitzat fins aquell moment i es donarà cobertura als que correspongui, fins a completar el nombre màxim de cicles establert.

 3. Per considerar que una pacient ha fet un cicle FIV haurà d'haver arribat almenys a la fase de recuperació d'ovòcits.

 4. Quan hi hagi preembrions congelats sobrants, procedents de cicles FIV autoritzats, la transferència d'aquests forma part del mateix cicle FIV en què es van obtenir els preembrions, i la transferència dels preembrions es finançarà fins al dia anterior en què la dona compleixi 50 anys, independentment de l'existència de fills previs i sans.

 5. No s'autoritzarà un nou cicle FIV quan hi hagi preembrions sobrants crioconservats procedents de cicles anteriors.

 6. En qualsevol cas, es garanteix la finalització del cicle iniciat que estigués cobert amb aplicació dels criteris i límits vigents en el moment del seu inici.

 7. Si, després de la realització d'alguna tècnica de reproducció humana assistida i aconseguit un embaràs, la pacient avorta, es podrà repetir un nou cicle amb la tècnica per la qual es va produir la gestació, un cop hagi conclòs el nombre màxim de cicles establerts i sempre que no hagi superat l'edat límit per tenir dret al finançament en cadascuna de les tècniques.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV