Nota informativa

Informació general prèvia que ha de proporcionar el distribuïdor d'assegurances

En compliment de la normativa de distribució d'assegurances, es proporciona al client la següent informació sobre les entitats asseguradores que formin part del Grup DKV:

1. Identitat i adreça:
  • DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA (SOCIEDAD UNIPERSONAL), domiciliada a Torre DKV, Avenida María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, amb CIF núm. A-50004209, inscrita en el Registre Mercantil de Zaragoza, tom 1.711, foli 214, full Z-15.152.

  • ERGO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA (SOCIEDAD UNIPERSONAL), domiciliada a Torre DKV, avenida María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, amb CIF A-79420899, inscrita en el Registre Mercantil de Zaragoza, al tom 1.711, foli 78, full Z-15.151.

  • ERGO GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA (SOCIEDAD UNIPERSONAL), domiciliada a avenida Concha Espina 63, 28016 Madrid, amb CIF A-28072940, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 1.476, foli 179, full M-3.641.

  • UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA, SOCIEDAD ANÓNIMA (SOCIEDAD UNIPERSONAL), domiciliada a Torre DKV, Avenida María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, amb CIF A-08169609, inscrita en el Registre Mercantil de Zaragoza, tom 1.638, foli 115, full Z-13.974.

2. Comercialització

En la comercialització de productes d'assegurança, cap de les entitats asseguradores anteriorment esmentades no ofereix assessorament personalitzat, però acompleix les necessitats i exigències del client, segons les informacions facilitades per aquest.

3. Procediments per presentar queixes i reclamacions extrajudicials de conflictes sobre la distribució d'assegurances:
  • Departament de Defensa i Serveis d'Atenció al Client de l'entitat asseguradora. Les queixes i reclamacions en relació amb l'actuació de distribució de l'entitat asseguradora o dels seus empleats seran ateses en aquests. Es poden adreçar per correu electrònic a la bústia següent: defensacliente@dkvseguros.es o per correu postal a l'adreça següent: Torre DKV. Av. María Zambrano, 31 (50018 - Zaragoza); també a través del formulari que hi ha disponible a l'Àrea de Client, anant a qualsevol de les nostres oficines obertes al públic o via telefònica contactant amb el nostre Servei d'Atenció al Client al número 900 810 072.

  • Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (d’ara endavant, DGSFP). Un cop resolta en sentit negatiu la queixa o reclamació pel Departament de Defensa del Client, o si aquesta no ha estat admesa a tràmit o han transcorregut dos mesos des de la seva presentació sense que s'hagi resolt, podran presentar-se les queixes i reclamacions, per escrit, davant el Servei de Reclamacions de la DGSFP, de conformitat amb el procediment establert en la normativa sobre protecció del client dels serveis financers.

  • Tot això, sens perjudici d'altres mecanismes de resolució de conflictes, protecció administrativa o tutela judicial.

4. Naturalesa de la remuneració rebuda

Les entitats asseguradores venen de manera directa a través del canal web, telefònic o de la nostra xarxa d'oficines, i de forma mitjançada a través de la nostra xarxa de corredors i agents, per la qual cosa es procedirà a informar sobre la naturalesa de la remuneració rebuda en la venda del contracte d'assegurança en funció del mitjà de compra finalment escollit.

5. Règim del tractament de dades de caràcter personal

el responsable del tractament és l'entitat asseguradora. Totes les dades que faciliti es tractaran per gestionar la relació precontractual i, en cas contractual, per formalitzar la sol·licitud, gestionar adequadament la formalització del contracte d'assegurança i la provisió de les cobertures degudes, així com l'enviament d'informació comercial sobre altres productes similars del Grup DKV Seguros.

Les seves dades es gestionaran amb garanties de seguretat tècniques i organitzatives basant-se en el risc determinat, no es transferiran fora de l'EEE, es conservaran com a màxim tres anys si finalment no formalitza el contracte i, si ho fa, mentre continuï vigent la vostra pòlissa, i un cop cancel·lada aquesta, pels terminis legals establerts. Té dret d'accés, rectificació, oposició, limitació, supressió i portabilitat de les seves dades i a no ser perfilat o objecte de decisions només automatitzades, i pot revocar el consentiment quan vulgui, seguint el procediment establert en la política de privacitat disponible a www.dkv.es. Pot adreçar-se al delegat de protecció de dades dpogrupodkv@dkvseguros.es. o bé a l'Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es si no queda satisfet.

 

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV