App Activa DKV

Termes i Condicions Generals d'Ús i Política de Privacitat

DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SA, domiciliada a la Torre DKV, Avinguda María Zambrano, 31, 50018 Saragossa, amb NIF A-50004209, inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa, en el tom 1.711, foli 214, full Z-15.152 (d’ara endavant, «DKV» o «DKV Seguros») facilita a l'Usuari, d'acord amb aquests Termes i Condicions Generals d'Ús, l'accés a l'aplicació «App Activa DKV» (d’ara endavant, «aplicació» o «app») que aglutina en una única aplicació totes les funcionalitats que li permeten l'autogestió digital de la seva pòlissa de salut d'una manera fàcil i senzilla. Si disposa de l'aplicació QC+, pot accedir a través d'un únic registre a les funcionalitats d'aquesta aplicació: serveis de telemedicina, informació mèdica contrastada, actualitzar les seves dades, gestió de reemborsaments i d'autoritzacions, gestió de cites mèdiques, conèixer l'índex de vida saludable, gestionar la seva biografia personal de salut, apuntar-se a plans de vida saludable i adquirir serveis complementaris per a la cura de la seva salut i fins i tot poder gestionar serveis de prescripció mèdica electrònica. 
 

Les dades que faciliti, incloses les de salut, seran tractades amb la finalitat de poder prestar-li els serveis i millorar-ne l'ús. Perquè això sigui possible, necessitem donar d'alta el seu usuari també a DKV Servicios, que és la companyia que gestiona els serveis de salut digital de DKV Seguros.
 

En termes generals, els serveis oferts a través de l'Aplicació no tenen una finalitat diagnòstica de malalties, per bé que, a través de l'aplicació QC+, en alguns casos pot suposar la prescripció en línia de receptes electròniques que ens presenti a través d'aquesta aplicació. La prescripció d'aquestes receptes no suposa la cancel·lació o modificació de cap tractament mèdic que estigui fent complementàriament, llevat d'indicació referent a això del seu facultatiu pel que fa a possibles incompatibilitats.
 

El posicionament que DKV Seguros comparteix, pel que fa a la prescripció mèdica privada, és la mateixa opinió que la que han emès els òrgans mèdics col·legials i que els pronunciaments sorgits des de diverses càtedres sobre ètica clínica a les Universitats referent al fet que recomanem que la fase de diagnòstic sempre sigui presencial per tenir una primera anàlisi i un tractament més precís que el que es pot obtenir via telemàtica, per bé que de cara al seguiment de malalties que poden ser cròniques o la prescripció electrònica medicamentosa, un cop ja s'ha patentat aquest diagnòstic, és quan recomanem que es faci servir aquesta funcionalitat de la nostra Aplicació. Per això, segons l'especialitat, en determinats casos ja diagnosticats i recurrents, l'ús de l'aplicació pot arribar a substituir una visita al seu metge habitual o especialista i, així i tot, això no és motiu suficient perquè no faci una visita presencial o aclaridora al seu metge. En qualsevol cas, si vostè ho considera oportú o si part d'aquest servei no es pot oferir a través de la teleconsulta, com ara poden ser proves diagnòstiques, radiològiques, etc.
 

Aquests Termes i Condicions Generals d'Ús estableixen el marc legal de l'ús de l'aplicació. Li recomanem que els llegeixi atentament, ja que, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, conformen el contracte que en regularà l'ús.
 

Com obrir-hi un compte

Per poder utilitzar l'aplicació, primer ha de baixar l'aplicació, registrar-s'hi i obrir-hi un compte d'usuari o bé inscriure-s'hi a través de l'accés web. Per obrir-hi un compte d'usuari ha de tenir més de 18 anys i tenir plena capacitat jurídica. A més a més, és possible registrar-hi i utilitzar serveis per a familiars sempre que se'n tingui l'autorització prèvia o una habilitació legal per fer-ho (per exemple, menors d'edat a càrrec de l'usuari).
 

L'accés a determinats Serveis pot estar condicionat a l'adquisició d'aquests de manera individual, mitjançant plans, o a la seva inclusió en les prestacions de la seva pòlissa d'Assegurança o pla de beneficis socials de la seva empresa.
 

Durant el procés de registre, li demanarem que accepti els Termes i Condicions d'Ús, la Política de Privacitat i la Política de Cookies. Després rebrà un correu electrònic en què li sol·licitarem verificar el registre a través d'un enllaç que el remetrà a una pàgina web per a la confirmació definitiva del registre. Només aleshores es donarà per finalitzat el procés de registre.
 

Ús correcte de l'aplicació. Abast de responsabilitats

Els consells o les recomanacions que es faciliten a través de l'aplicació sempre es basen en la veracitat i l'exactitud de la informació facilitada pel mateix Usuari i no tindran la condició de prescripció mèdica, encara que estiguin signats o explicats per un professional de la salut.
 

DKV permetrà la contractació de diversos mòduls i serveis de salut, però actua exclusivament com un facilitador i, per tant, no es fa responsable de l'ús que els Usuaris de l'aplicació puguin fer-ne dels continguts o la seva cessió a tercers.
 

L'exercici lliurement i voluntàriament per part de l'Usuari del seu dret a la llibertat d'elecció de metge pressuposa l'absència de responsabilitat directa, solidària o subsidiària per part de DKV Seguros pels actes d'aquells, sobre els quals no té capacitat de control a causa de la protecció del secret professional, la confidencialitat de les dades sanitàries i la prohibició de l'intrusisme per part tercers en l'activitat sanitària. Per tant, pel que fa a la prestació dels serveis contractats a través de l'aplicació, l'usuari exonera l'entitat DKV Seguros y Reaseguros, SA de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis, directes o indirectes, derivada de les actuacions o omissions que tinguin el seu origen en la prestació o contractació de serveis a través de l'aplicació; tot això, sense perjudici de les accions que l'Usuari pugui plantejar contra el facultatiu o facultatius responsables del seguiment de les patologies.
 

L'usuari es compromet a utilitzar l'aplicació i els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, aquests Termes i Condicions d'Ús, les condicions particulars dels plans que pugui contractar i de cadascun dels serveis que pugui adquirir, les bones pràctiques de mercat i l'ordre públic. De la mateixa manera, s'obliga com a Usuari a no utilitzar l'Aplicació i els serveis que s'hi ofereixen, amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a la finalitat d'aquests Termes i Condicions d'Ús, lesius dels drets i interessos de DKV Seguros, de les companyies del seu Grup o de tercers, o de qualsevol manera en què pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar l'Aplicació, o impedir-ne la normal utilització i gaudi per part d'altres usuaris.
 

L'usuari s'ha d'abstenir de les accions següents:

 • Extreure informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de l'Aplicació, llevat dels que s'hagin posat deliberadament i expressament a la seva disposició per l'Aplicació. En aquest sentit, li comuniquem que l'Aplicació i els nostres mitjans electrònics i informàtics inclouen continguts protegits per drets d'autor dels quals nosaltres som titulars o tenim els drets d'ús corresponent com a concessionaris. Com a titular i/o concessionari, li concedim el dret no exclusiu i no transferible a utilitzar aquests continguts de manera no comercial i d'acord amb aquests Termes i Condicions d'Ús. Amb finalitats aclaridores, exclusivament, l'advertim que el dret d'ús d'aquests continguts que li atorga l'obertura del compte d'usuari no empara i, per tant, queda prohibida, la difusió o publicació dels nostres continguts per part seva. El dret d'ús dels nostres continguts expirarà quan el seu compte d'Usuari es cancel·li o suspengui.

 • Manipular dades identificatives o d'autoria del titular de l'Aplicació.

 • Facilitar dades pròpies ambigües o imprecises que no permetin una correcta identificació de l'individu corresponent.

 • Facilitar detalls, textos, missatges, imatges o vídeos que puguin ser considerats ofensius o il·legals, perjudicials per als drets humans o, de qualsevol altra manera, denigrants o irrespectuosos amb altres persones, sobretot amb les persones que pateixin d'alguna malaltia.

 • Manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació i, en general, de configuració de l'Aplicació.

DKV Seguros podrà denegar o retirar l'accés a l'Aplicació, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que resultin d'aplicació a cada servei concret. Així mateix, quan s'hagin contractat plans de salut o serveis de pagament, podrà denegar que s'hi accedeixi en cas d'impagament de l'import de la subscripció. Si us plau, tingui en compte que l'Aplicació està adreçada exclusivament als consumidors. Es consideren consumidors aquelles persones físiques que facin ús de l'Aplicació amb finalitats privades i particulars i sempre fora d'una activitat comercial o professional autònoma. Queda expressament prohibida la utilització de l'Aplicació amb finalitats comercials i professionals de qualsevol mena.
 

«App Activa» és una marca legalment registrada, raó per la qual el seu ús queda prohibit sense autorització del titular.
 

Responsabilitat per continguts generats per l'Usuari

L'Usuari serà totalment responsable de tots els continguts i la informació que comparteixi amb DKV a través de l'Aplicació (entre d'altres, descripció de símptomes, fotografies i vídeos). DKV no assumeix la responsabilitat per aquests continguts i informació ni per la seva segura transmissió des dels mateixos dispositius electrònics de l'usuari als professionals sanitaris.
 

L'Usuari es compromet a acatar totes les lleis i normatives aplicables a l'hora de compartir a través de l'Aplicació els seus propis continguts. Independentment del fet que constitueixi un delicte penal o no, queda prohibida la posada a disposició de continguts de naturalesa pornogràfica, sexual, violenta, racista, sediciosa, discriminatòria, insultant i difamatòria.
 

Així mateix, haurà d'evitar la vulneració de drets de tercers, en particular, drets personals de tercers i drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers (per ex., drets d'autor, drets de marca, etc.). Abans de res, l'Usuari ha de ser el titular dels drets sobre qualsevol imatge que comparteixi a través de l'Aplicació.
 

DKV Seguros tindrà dret a eliminar qualsevol contingut que consideri il·lícit o que atempti contra els principis esmentats més amunt en qualsevol moment i sense preavís. Si l'usuari viola aquests principis, DKV Seguros pot advertir-lo, bloquejar-li temporalment el compte i fins i tot resoldre el contracte d'usuari. En cas d'incompliment de l'Usuari (bé sigui per negligència o dol) dels principis indicats pel que fa als continguts i la informació compartida, DKV Seguros quedarà eximida davant qualsevol reclamació de tercers derivada d'aquest incompliment i, al seu torn, es reserva el dret a reclamar a l'Usuari incomplidor la indemnització per danys i perjudicis corresponent.
 

Responsabilitat per continguts generats per l'Usuari

DKV no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als seus dispositius (programa i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquests dispositius.
 

DKV tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser causa de la presència de virus o d'altres elements en els continguts i que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
 

De la mateixa manera, DKV no es fa responsable que un mal funcionament de l'Aplicació pugui oferir un resultat incorrecte o inadequat. Per aquest motiu, li recordem que l'ús de determinades funcionalitats de l'Aplicació no ha de substituir mai una consulta mèdica presencial ni la realització de les proves o dels tractaments mèdics que li hagin estat prescrits per un facultatiu.
 

DKV garanteix que la integritat i disponibilitat esperada compleix amb els estàndards internacionals i la regulació nacional i europea en matèria de protecció de dades i que, per als processos de recepta electrònica, els protocols de comunicació de la seva aplicació amb el sistema de Rempe són xifrats, tal com indica l'art. 8 de l'RD 1718/2010, i que n'ha estat testat el nivell de resiliència.
 

Tingui en compte que els informes generats per l'aplicació es basen en la informació facilitada per vostè i que no han de ser considerats un informe mèdic o una història clínica, amb l'única excepció de tota la documentació que es generi dins el procés d'emissió de recepta electrònica i la seva dispensació, que sí que formarà part d'aquesta història clínica.
 

DKV farà el possible per garantir la confidencialitat i les mesures de seguretat sobre les dades proporcionades pels usuaris. Això no obstant, i a causa del fet que en les comunicacions a través d'Internet intervenen múltiples factors fora del seu control (entre d'altres, la mateixa configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc.), el Grup DKV no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures.
 

DKV no es fa responsable de l'estat de l'art pel que fa a les mesures de seguretat de la informació que l'usuari tingui configurades als dispositius on instal·li l'Aplicació.
 

Responsabilitat per continguts generats per l'Usuari

A través de l'aplicació podrà accedir, depenent del tipus de subscripció, a aplicacions, serveis integrats i llocs web de venda de serveis. Aquestes aplicacions o llocs web podran tenir termes i condicions d'ús i polítiques de privacitat pròpies, que haurà d'acceptar almenys quan hi accedeixi per primera vegada.
 

Cancel·lació del compte d'usuari

L'usuari pot cancel·lar el compte sol·licitant-ho a través de l'adreça de correu electrònic. La cancel·lació del compte d'usuari faculta DKV per esborrar tots els continguts afegits per l'usuari i bloquejar l'accés als continguts de consultes facilitats amb anterioritat. En el cas d'estar subscrit a serveis de salut, l'Usuari deixarà de poder accedir a aquests serveis en cancel·lar la subscripció.
 

De la mateixa manera, DKV tindrà dret a acabar la seva condició d'usuari i a eliminar-ne el compte amb efecte immediat; en concret, (i) en cas d'infracció greu o repetida de les disposicions d'aquests Termes i Condicions d'Ús, (ii) si per causes de negoci decideix deixar de proporcionar l'accés a l'Aplicació, iii) si es cancel·la o es resol la seva pòlissa per qualsevol causa.
 

Modificacions dels Termes i condicions d'ús

DKV es reserva el dret a modificar i a adaptar els Termes i Condicions Generals d'Ús i la Política de Privacitat de l'Aplicació per millorar l'experiència d'ús, incloure noves funcionalitats i serveis, adaptar-se als canvis legislatius i fer l'aplicació més eficient i segura. Quan es produeixi una modificació l'informarem i se li'n sol·licitarà l'acceptació quan hi accedeixi per primera vegada.
 

La no acceptació de l'Usuari ens faculta per bloquejar i cancel·lar el compte de manera immediata, de tal manera que s'hi puguin aplicar els nous Termes i Condicions Generals d'Ús.
 

Dret Aplicable i Jurisdicció en cas de conflicte

La relació entre les parts està regulada exclusivament pel dret espanyol i seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.
 

Descàrrega dels Termes i Condicions Generals d'Ús

Disposarà dels Termes i Condicions Generals d'Ús acceptats per a la seva consulta a l'aplicació i si vol les podrà baixar gratuïtament en format PDF. Si necessita ajuda per desar el fitxer, consulti les instruccions d'ajuda del programa del seu navegador. És possible que per obrir un fitxer PDF necessiti un programa especial que permeti la gestió de fitxers PDF.
 

Política de privacitat

Al Grup DKV Seguros no només assegurem persones sinó que també ens preocupem per assegurar la seva privacitat tractant-la com el que és, un dret fonamental que tenen. Ens hem adequat als nous requeriments d'informació en aquesta matèria requerits tant pel Reglament general de protecció de dades (d’ara endavant, RGPD) com per la Llei orgànica 03/2018 de protecció de dades i garantia de drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD), i a continuació us mostrem la informació més rellevant que us cal saber.
 

Dades introduïdes i tractades a través de l'Aplicació

Les dades personals que faciliti a través de l'Aplicació, incloent-hi, entre altres, les seves dades d'identificació, contacte, localització, imatge i veu (incloent-hi les recollides a través de les videoconferències i trucades) i dades mèdiques, seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és DKV Seguros y Reaseguros, SA (Societat Unipersonal), amb domicili a l'avinguda María Zambrano, 31, 50018 Saragossa (Espanya) i seran tractades de manera automatitzada, en funció de les aplicacions integrades a l'aplicació a la qual accedeixi, amb les finalitats següents:
 

Les seves dades seran tractades segons la relació contractual per facilitar-li l'Autogestió digital de les prestacions de la seva pòlissa de salut i segons l'interès legítim per a la correcta prestació del servei, el correcte ús i manteniment de l'aplicació i la informació sobre els nostres productes i serveis.
 

 • Autogestió digital de la seva pòlissa de salut (entre d'altres, actualització de dades, gestió de reemborsaments i autoritzacions, gestió de cites mèdiques, actualització de les seves dades).

 • Facilitar l'ús i el manteniment de l'Aplicació.

 • Facilitar la gestió integrada per part de l'Usuari d'aquestes dades.

 • Amb finalitats de mercadotècnia directa per informar-lo dels nostres productes i serveis i de tercers sempre relacionats entre si o en els quals pot tenir un interès real a ser consumits.

 • Segmentació i anàlisi de perfils a partir de l'ús i altres variables que permetin la millora de la usabilitat i la incorporació de noves funcionalitats.

 • Registre i conservació de consultes per xat (suport d'atenció al client) per a seguiment i consulta per part d'usuaris i professionals

Integració amb l'aplicació QC+

En l'accés a cada aplicació li sol·licitarem que accepti els termes i les condicions i que ens doni el seu consentiment per als tractaments concrets que siguin precisos.
 

En cas que accedeixi a les funcionalitats de l'App QC+ podrà revisar els símptomes que descrigui amb informació mèdica contrastada, saber l'índex de vida saludable, gestionar la seva biografia personal de salut, apuntar-se a plans de vida saludable i adquirir serveis complementaris per tenir cura de la seva salut, i fins i tot poder gestionar serveis de prescripció mèdica electrònica.
 

Tingui en compte que a través de l'Aplicació s'emmagatzemarà o tractarà la informació mèdica i els continguts que l'Usuari proporcioni o que siguin incorporats mitjançant integracions amb aplicacions, dispositius o proveïdors de servei, com ara dades de salut, informes mèdics, resultats de proves diagnòstiques i activitat física, descripció de símptomes, fotografies i vídeos i adquisició de serveis mèdics.
 

DKV Servicios conservarà la informació de caràcter mèdic generada per l'ús de l'Aplicació, d'acord amb els requisits establerts en la Llei 41/2002 bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica i la normativa vigent.
 

Per garantir la intimitat de l'usuari, l'Aplicació no registrarà el contingut de les trucades i videotrucades de consulta mèdica. El contingut de les consultes a través de xat es conservarà xifrat, accessible només per a l'usuari i el professional que l'atén per un temps indefinit, llevat que l'usuari sol·liciti que sigui esborrat. En tots dos casos, es registrarà únicament la data, l'hora i l'especialitat.
 

Prestadors de serveis i enviament de comunicacions

En acceptar aquesta política, autoritza DKV a facilitar o permetre l'accés a les seves dades a tercers amb la finalitat de gestionar els serveis, informar-lo sobre productes, serveis i promocions que puguin ser del seu interès i, en particular, els proveïdors informàtics per fer millores en el funcionament de l'accés en línia i l'Aplicació.
 

Pel que fa al tractament de dades personals amb finalitats medicoassistencials, DKV disposa d'una xarxa homologada de professionals sanitaris d'acord amb els estàndards més alts de qualitat que és auditada i, alhora, pot disposar d'una xarxa de voluntaris mèdics, també degudament acreditats i en actiu, que amb caràcter temporal en situacions d'increment excepcional de la demanda d'ús de determinades funcionalitats de l'Aplicació, com ara la teleassistència, poden prestar aquests mateixos serveis, complementant la xarxa ja establerta.
 

Aquests tercers, ja sigui la xarxa establerta com la voluntària, en la seva condició d'encarregats del tractament, accediran i tractaran les seves dades personals amb l'única i exclusiva finalitat de prestar-li els corresponents serveis a DKV i sempre seguint les instruccions d'aquesta.
 

Per tant, per al compliment d'aquestes finalitats pot rebre comunicacions per correu electrònic, tant per part de DKV com de tercers, en especial d'altres companyies del Grup DKV Seguros.
 

Seguretat de les dades

La seguretat de les dades de caràcter personal és molt important per a DKV, que aplica els estàndards més alts de seguretat, a més de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat previstes en la normativa aplicable. En particular, les seves dades personals seran xifrades quan es transmetin a través de xarxes públiques o sense fil de comunicacions electròniques.
 

DKV adoptarà les mesures de seguretat i organitzatives pertinents per garantir al màxim la seguretat, traçabilitat, suport i recuperació i també la confidencialitat de les dades de caràcter personal.
 

Les dades que l'Usuari proporcioni no podran ser utilitzades amb una finalitat diferent de les descrites en aquesta Política de Privacitat, llevat que tingui el consentiment previ i exprés dels usuaris recollit d'acord amb allò que s'ha estipulat en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa en matèria de protecció de dades que resulti d'aplicació en cada moment.

 

Drets en matèria de privacitat

L'Usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i oposició al tractament, i també la portabilitat de les seves dades de caràcter personal o fer la supressió definitiva amb relació al servei, d'acord amb la normativa vigent, adreçant-se per escrit (identificant-se amb el nom, cognoms, NIF/document identificatiu) a DKV Seguros (Ref.: Protecció de Dades) a Torre DKV, Avda. María Zambrano, 31, 50018 Saragossa (Espanya). A l'aplicació podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com gestionar la seva privacitat.
 

En cas que tingui qualsevol dubte sobre Privacitat o vulgui comunicar una incidència, es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades del Grup DKV a través del correu electrònic.
 

Cancel·lació del registre

Per poder registrar-se en aquesta aplicació ha d'acceptar els Termes i Condicions del Servei i la Política de Privacitat. Si no accepta aquestes condicions no es pot registrar en aquesta aplicació, la qual, en qualsevol cas, complementa el seu producte contractat, però no tindrà mai efectes jurídics negatius sobre vostè en el sentit de no poder utilitzar cobertures de la seva assegurança.
 

Pàgines web de tercers

Aquesta Política de privacitat s'aplica únicament a l'Aplicació, independentment del fet que accedeixi als serveis a través de l'aplicació per a dispositius mòbils o del lloc web. En cas que l'aplicació o el lloc web incloguin enllaços a altres pàgines web o serveis que són propietat, o estan controlats, per tercers, DKV no es fa responsable de les seves polítiques o pràctiques en matèria de protecció de dades. L'Usuari ha de comprovar que les polítiques i les pràctiques en matèria de protecció de dades són acceptables abans d'utilitzar-les.
 

Ús de QC+ i biografia de salut

En cas que disposi de l'App QC+, aquesta aplicació li permetrà accedir també a les seves funcionalitats a través d'un únic registre i gestionar amb les degudes garanties de seguretat la seva documentació mèdica, però DKV Servicios no compartirà amb DKV Seguros la informació de QC+. DKV Servicios gestionarà i custodiarà en els seus servidors els informes, resultats d'anàlisi i proves diagnòstiques que els laboratoris, centres mèdics i facultatius li facilitin o que vostè incorpori a l'Aplicació QC+, de manera que vostè pugui accedir-hi de manera personal mitjançant una única clau d'usuari i contrasenya.
 

Per utilitzar QC+, ha d'instal·lar-se o tenir instal·lada aquesta aplicació i acceptar els Termes i Condicions d'ús i la seva política de privacitat. En conseqüència, ha d'autoritzar expressament els laboratoris on vagi, centres mèdics i facultatius, i també DKV Seguros perquè entre ells comuniquin les seves dades personals, incloses les de salut, continguts en informes mèdics i resultats de proves diagnòstiques, amb l'única finalitat que estiguin disponibles en aquesta aplicació a l'efecte de consulta per part meva, perquè gestionin adequadament les cobertures assistencials a les quals té dret d'acord amb les cobertures de la seva pòlissa.
 

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV