Càlcul de pensions de classes passives

Els mutualistes de MUFACE queden integrats en el règim de classes passives a l'efecte de pensions

 

El funcionari inclòs en el Règim de Classes Passives de l'Estat, en el moment jubilar-se o retirar-se en el moment de morir o ser declarat mort, causarà, a favor seu o del seus familiars, dret a les prestacions exclusivament de caràcter econòmic i pagament periòdic, que es concretaran en les pensions de jubilació o retir, de viduïtat, d'orfandat i a favor dels pares.

 

Tipus de pensions

Les pensions poden ser ordinàries o extraordinàries, en funció de si fet causant es produeix en circumstàncies ordinàries o per raó de lesió, mort o desaparició produïda en acte de servei o com a conseqüència d'aquest.

Seran pensions extraordinàries derivades d'actes de terrorisme les reconegudes al personal inclòs en el règim de classes passives de l'Estat o pensionistes d'aquest, que siguin víctimes d'un acte d'aquesta naturalesa.

Les pensions excepcionals són prestacions de classes passives reconegudes per llei a favor d'una persona o persones determinades

 

Normes generals

El fet causant és la jubilació (personal civil) del funcionari i es pot produir per: jubilació forçosa per edat, jubilació voluntària o per incapacitat permanent per al servei.

Per causar dret a la pensió ordinària de jubilació, el període de carència és de 15 anys, és a dir, és requisit indispensable haver completat un període mínim de 15 anys de serveis efectius a l'Estat.

 

Càlcul de la pensió

La quantia de la pensió ordinària es determina aplicant a l'haver regulador que correspongui, segons el cos o la categoria del funcionari, el percentatge establert en funció del nombre d'anys complets de serveis efectius a l'Estat.

Havers reguladors (bases per al càlcul de les pensions de classes passives): es fixen anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada grup, subgrup (EBEP Reial decret legislatiu 5/2015) de classificació en què s'enquadren els diferents cossos, escales, places o treballs de funcionaris.

Pots accedir a la calculadora actualitzada aquí

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV