Drets passius. Obtenció de la quota

L'obligació de cotitzar neix quan et converteixes en funcionari de l'Administració civil. Els drets passius es tenen en compte en el règim de classes passives de l'Estat.

 

Els funcionaris civils es regeixen, per als drets passius, pel règim de classes passives de l'Estat, llevat dels que hagin ingressat a partir de l'1 de gener de 2011, que quedaran integrats en el règim general de la Seguretat Social. És un complement a l'assistència sanitària dels mutualistes de MUFACE.

El personal funcionari inclòs en el règim de classes passives de l'Estat està subjecte al pagament de la quota de drets passius, la quantia de la qual es determina aplicant el tipus percentual de 3,86 per 100 a l'haver regulador que correspongui al cos, escala, plaça, treball o categoria a la qual estigui adscrit el funcionari i la quantia de la qual s'inclou a la Llei de pressupostos. Les quotes de drets passius s'abonen en catorze mensualitats, i són dobles al juny i al desembre.

L'obligació de cotitzar neix a l'inici de passar a la condició de funcionari civil sota la normativa de MUFACE. Acaba amb la jubilació o l'excedència voluntària per a la cura de fills o familiars del mutualista.

 

La quota de cotització

La quota de cotització a MUFACE està formada per dues parts:

 1. Quota del treballador

 2. Aportació de l'Estat

 

La quota del treballador està formada per una base de cotització, a la qual se li aplica un tipus de cotització. La base de cotització està formada per una dada anomenada haver regulador. La quota està formada per la base dividida per 14 i multiplicat pel tipus. Els mesos en què es cobra paga extra, la cotització es duplica.

BASE DE COTITZACIÓ = HAVER REGULADOR

QUOTA TREBALLADOR = (HAVER REGULADOR/14)* TIPUS

 

La quantia de l'Estat està formada pel tipus aprovat en pressupostos generals de l’Estat multiplicat pels havers reguladors. L'aportació a l'Estat es farà mes rere mes.

 

Cotitzacions a MUFACE per a l'exercici 2018 (fins a l'aprovació de pressupostos)

 

GRUP

HAVER REGULADOR

QUOTA ACTIU

A1

39.946,00

48,22

A2

31.438,51

37,95

B

27.529,51

33,23

C1

24.145,31

29,15

C2

19.102,95

23,06

E

16.286,77

19,66

 

 

Suspensió de la cotització

Se suspèn l'obligació de cotitzar:

 • Mutualistes que gaudeixen de permís sense sou.

 • Situació de suspensió ferma.

 

Mutualistes en situació de serveis especials

Els mutualistes en situació de serveis especials també tenen l'obligació de cotitzar.

 

Qui passa a serveis especials?

Els mutualistes de MUFACE que passen a serveis especials són:

 1. Mutualistes que formin part d'algun govern d'AGE, CA o membres de UE.

 2. Persones que estan més de sis mesos en programes de cooperació internacional.

 3. Ocupin llocs o alts càrrecs en organismes públics o entitats d'administracions públiques.

 4. Personal adscrit al Defensor del Pueblo o al Tribunal Constitucional.

 5. Diputat o senador de les Corts Generals.

 6. Designats com a part del Consell General del Poder Judicial

 7. Personal que passi a formar part de personal eventual de les administracions.

 8. Activats com a reservistes voluntaris per prestar serveis a les Forces Armades.

Els mutualistes conservaran els mateixos drets i obligacions, com ara la d'estar d'alta i, per tant, de cotitzar, quan es trobin en situacions de serveis especials

Poden pagar mitjançant 3 formes:

 1. A través d'oficines pagadores o amb habilitació dels llocs de treball.

 2. Si no es paga pel mitjà anterior, poden descomptar els diners de la quota les oficines pagadores d'origen dels triennis.

 3. Emissió trimestral de càrrecs bancaris, sempre que no s'obtinguin els diners per les altres dues formes.

 

Mutualistes en situació d'excedència voluntària

Els mutualistes que passin a la situació d'excedència voluntària poden optar o no per mantenir la cotització i estar en situació d'alta. En cas d'optar per seguir i mantenir la cotització, han de continuar abonant els pagaments. Aquestes persones han de pagar la cotització tant del treballador com de l'Estat.

El dret d'opció d'aquests mutualistes s'ha de fer en el termini d'un mes a partir de la data d'excedència voluntària. Passat aquest mes, decaurà el dret d'opció i no podrà tornar a tenir la consideració de mutualista amb caràcter voluntari.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV