Incapacitat permanent: Model de sol·licitud

El mutualista que té reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixen o anul·len la seva capacitat per al servei ha de sol·licitar la incapacitat permanent mitjançant l'imprès de sol·licitud corresponent

 

Concepte

Quan el funcionari, després de sotmetre's al tractament mèdic prescrit i un cop ha estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixen o anul·len la seva capacitat per al servei, aquest funcionari es troba en situació d'incapacitat permanent. No serà obstacle per a aquesta qualificació la possibilitat de recuperació de la capacitat de treball de l'incapacitat, si aquesta possibilitat es considera mèdicament incerta o a llarg termini. La incapacitat permanent s'haurà de derivar, sigui quina en sigui la causa, de la situació d'incapacitat temporal.

 

Graus d'incapacitat permanent

La incapacitat permanent es classifica d'acord amb els graus següents:

 

  • Incapacitat permanent parcial per a la funció habitual: és la que, sense assolir el grau de total, produeix al funcionari una limitació per a l'acompliment de les funcions del seu cos, escala o plaça.

  • Incapacitat permanent total per a la funció habitual: és la que inhabilita el funcionari per a la realització de totes o de les funcions fonamentals del seu cos, escala o plaça.

  • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol feina: és la que inhabilita per complet el funcionari per a qualsevol professió o ofici.

  • Gran invalidesa: és la situació del funcionari afectat d'incapacitat permanent absoluta que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l'assistència d'una altra persona per fer els actes més elementals de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o similars.

  • Lesions permanents no invalidants: les lesions, mutilacions i deformacions de caràcter definitiu causades per malaltia professional o en acte de servei o com a conseqüència d'aquest, sigui per accident o per risc específic del càrrec, que, sense arribar a constituir incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa, suposin una alteració o disminució de la integritat física del funcionari, donaran dret a la percepció una sola vegada de les quantitats que s'estableixin reglamentàriament.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV