Prestacions Muface

Els mutualistes i beneficiaris gaudeixen de nombroses prestacions. Podem agrupar-les en sanitàries, socials i altres serveis

 

L'article 12 de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, referint-se concretament a les prestacions de Muface, apunta que les prestacions a què tenen dret els mutualistes o els seus beneficiaris, quan es trobin en els supòsits de fet legalment establerts, seran les següents:

 • Assistència sanitària

 • Subsidis per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural

 • Prestacions recuperadores per incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa

 • Prestacions per a la remuneració de la persona encarregada de l'assistència del gran invàlid

 • Indemnitzacions per lesions, mutilacions o deformitats causades per malaltia professional o en acte de servei o com a conseqüència d'aquest

 • Serveis socials

 • Assistència social

 • Prestacions familiars per fill a càrrec minusvàlid

 • Ajudes econòmiques en els casos de part múltiple

 

Podem sintetitzar i agrupar les prestacions de Muface en els apartats següents:

 1. Prestacions sanitàries

 2. Prestacions socials

 3. Altres serveis

 

Prestacions sanitàries

Inclourien:

 

 • Assistència sanitària concertada al territori nacional: Té per objecte la prestació dels serveis mèdics, quirúrgics i farmacèutics destinats a conservar o restablir la salut dels beneficiaris d'aquest règim especial, així com la seva aptitud per a la feina. La prestació d'assistència sanitària inclou els serveis d'atenció primària, inclosa l'atenció primària d'urgència en règim ambulatori o a domicili, i l'atenció especialitzada, en règim ambulatori o hospitalari, inclosos els serveis d'urgència hospitalària, tots amb un contingut anàleg a l'establert per als beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.

 • Assistència sanitària a l'estranger: Muface presta l'assistència sanitària als mutualistes i els seus beneficiaris destinats i residents a l'estranger a través del concert d'assistència sanitària a l'exterior. Concert que des de l'1 de gener de 2012 té subscrit amb l'entitat d'assegurances DKV. El seu contingut assistencial és equivalent a les prestacions sanitàries que s'ofereixen a Espanya a tots els protegits per Muface.

 • Prestacions farmacèutiques: La prestació farmacèutica inclou les fórmules magistrals i les especialitats, els efectes i els accessoris farmacèutics, amb l'extensió determinada per als beneficiaris del Sistema Nacional de Salut. Els beneficiaris participaran mitjançant el pagament d'una quantitat percentual per recepta o, si escau, per medicament, que es determinarà reglamentàriament.

 • Prestacions sanitàries complementàries: La definició, l'extensió i el contingut d'aquestes prestacions es determinaran reglamentàriament. Es poden citar les següents: prestacions dentàries, oculars, altres prestacions complementàries i prestacions per material ortoprotètic.

 • Reintegrament de despeses d'assistència sanitària: Es fa en dos supòsits: l'assistència sanitària en supòsits de no afiliació i l'assistència sanitària en desplaçaments temporals a l'estranger.

 

Prestacions socials:

 • Incapacitat

Segons l'article 19 de la Llei, la situació d'incapacitat temporal es dona quan el funcionari pateix un procés patològic per malaltia o lesió per accident que li impedeix, amb caràcter temporal, l'acompliment normal de les seves funcions públiques, o quan es troba en període d'observació mèdica per malaltia professional, sempre que rebi l'assistència sanitària necessària per a la seva recuperació facilitada per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i hagi obtingut llicència per malaltia.

 

 • Subsidi per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural

Les situacions de risc durant l'embaràs o durant la lactància natural de fills més petits de 9 mesos tindran la mateixa consideració que la situació d'incapacitat temporal derivada de malaltia professional, per la qual cosa no hi haurà període de carència i els seus continguts assistencials seran els previstos per a aquesta situació.

 

 • Familiars

S'hi inclouen tres tipus de prestacions:

 1. Prestació per fill o menor acollit a càrrec discapacitat

 2. Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiple

 3. Subsidi especial en cas de part, adopció o acolliment múltiple

 

 • Ajuts de protecció sociosanitària

Muface ofereix les ajudes de protecció sociosanitària següents:

 1. Ajuts per facilitar l'autonomia personal

 2. Ajudes de prolongació d'efectes d'ajudes anteriors (epígraf 9 de la resolució de convocatòria per a 2017)

 3. Ajuts per a estades temporals en residències assistides o en centres de dia i de nit

 4. Ajuts per a l'atenció a persones drogodependents

 5. Ajuts per a l'atenció de malalts psiquiàtrics

 6. Ajuts per a malalts celíacs

 7. Ajuts per a malalts oncològics

 

 • Altres ajudes socials. Coneix totes les ajudes socials previstes per Muface

Altres serveis:

 • Préstec hipotecari per a l'adquisició d'habitatge - BBVA

 • Serveis de podologia (conveni de MUFACE amb el Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs)

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV