Atenció social a la gent gran i dependents

L'atenció a persones grans i dependents és una obligació i un objectiu de les societats actuals desenvolupades

 

L'atenció a la gent gran i als dependents és un objectiu social prioritari als països desenvolupats a causa de l'increment de l'edat de la població. Mitjançant aquesta protecció es pretén que els membres d'aquest col·lectiu aconsegueixin una vida més activa i saludable i més autonomia personal i puguin exercir plenament els seus drets com a ciutadans.

MUFACE, també hi ha prestacions socials per a la gent gran i persones dependents

 

A continuació, veurem:

 • Necessitat d'atendre les persones grans i les persones dependents

 • Ajudes a persones grans i a la dependència a MUFACE

 • Programes de protecció sociosanitària de MUFACE 2018

 

Necessitat d'atendre les persones grans i les persones dependents

La gent gran es troba al centre de l'activitat diària de l'Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Les seves actuacions van adreçades a aconseguir més participació social de les persones grans i que desenvolupin una vida independent més activa i saludable.

 

Alguns dels serveis socials per a gent gran inclouen:

 1. Centres per a avis: espais que promouen la seva participació, l'oci i la integració

 2. Domicilis amb serveis per a la gent gran: domicilis adaptats a les necessitats de la gent gran

 3. Serveis d'acompanyament a domicili per als avis: a fi d'evitar el seu aïllament i treballar les relacions socials

 4. Centres de dia: llocs on la gent gran acudeix només durant el dia. A la nit tornen a casa seva.

 5. Residències o llars d'avis: espais per atendre les necessitats i demandes de la gent gran

 6. Servei d'acollida temporal en residències per a gent gran: és un servei per donar suport a les famílies que atenen gent gran a casa seva

 7. Servei d'ajuda a domicili: amb 2 objectius:

  1. Suport a la higiene, el control de medicació, la mobilització i l'acompanyament

  2. Suport a la neteja de la casa

 8. Servei de teleassistència: perquè la gent gran estigui connectada les 24 hores a un grup de professionals als quals avisen en cas d'urgència.

 

Segons l'exposició de motius de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, “l'atenció a les persones dependents és un dels reptes dels països desenvolupats. Cal atendre les necessitats de les persones que es troben en situació d'especial vulnerabilitat i requereixen suports per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, perquè assoleixin més autonomia personal i puguin exercir plenament els seus drets de ciutadania”.

El 2002, sota la presidència espanyola, la Unió Europea va decidir tres criteris que havien de regir les polítiques de dependència dels estats membres: universalitat, alta qualitat i sostenibilitat en el temps dels sistemes que s'implantin.

 

A Espanya creix la població de més de 65 anys, que ha passat de 3,3 milions de persones l'any 1970 a més de 6,6 milions el 2000. A això cal afegir-hi el fenomen demogràfic denominat “envelliment de l'envelliment”, és a dir, l'augment del col·lectiu de població de més de 80 anys, que s'ha duplicat en només vint anys.

Un 9% de la població espanyola, segons l'Enquesta sobre discapacitats, deficiències i estat de salut del 1999, presenta alguna discapacitat o limitació que li ha causat, o pot arribar-li a causar, una dependència per a les activitats de la vida diària o necessitats de suport per a la seva autonomia personal en igualtat d'oportunitats

 

Ajudes a persones grans i a la dependència a MUFACE

Les ajudes a persones grans i a la dependència que estan establertes a MUFACE són:

 • Ajudes d'atenció de la dependència el 2008: El 2008, Muface, partint de la protecció establerta per a tots els ciutadans per la Llei de dependència (Llei 39/2006), ofereix per al seu col·lectiu de persones grans i persones dependents, amb caràcter complementari i addicional a aquesta llei, les convocatòries d'ajudes següents:

 • Ajudes d'atenció a la dependència: estan destinades als mutualistes i altres beneficiaris que necessitin altres persones o ajudes per fer les activitats bàsiques de la vida. Existeixen tres programes:

  • Ajudes addicionals als serveis i prestacions del SAAD (Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència).

  • Renovació de les ajudes (gent gran i altres beneficiaris, concedides l'any 2007)

  • Suports per a l'autonomia personal (contribució al cost dels serveis, activitats o mitjans tècnics que necessitin les persones amb discapacitat)

 • Ajudes d'atenció social a la gent gran

 • Ajudes de podologia bàsica: Per al pagament de les atencions dels peus de les persones grans. De moment és un màxim de tres sessions a l'any i hi ha un acord amb els col·legis oficials de podòlegs. S'adrecen als mutualistes i altres beneficiaris de 70 anys o més.

 • Ajudes de termalisme social: Destinades als mutualistes jubilats i beneficiaris de MUFACE de més de 65 anys que sol·licitin participar en el programa de termalisme social convocat per l'IMSERSO i quedin en llista d'espera i contractin pel seu compte aquests serveis i n'abonin la totalitat del cost

 • Ajudes d'atenció de la dependència el 2011: Van estar regulades per Resolució de 25 de febrer de 2011 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes d'atenció a la dependència durant l'any 2011 (BOE de 15 de març de 2011).

 • Ajudes d'atenció a la dependència 2012: Estaven reflectides en la Resolució de 27 de febrer del 2012, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes d'atenció a la dependència durant l'any 2012 (BOE 16 de març del 2012).

 

Les prestacions a la dependència es divideixen en:

 • Ajuts addicionals als serveis i prestacions econòmiques del SAAD (Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència)

 • Prolongació d'efectes de la renovació d'ajuts a la gent gran i altres beneficiaris

 • Ajuts per facilitar l'autonomia personal

 

Programes de protecció sociosanitària de MUFACE 2018

El BOE del 17 de juliol publica els programes d'ajudes socials de Muface per al 2018, d'acord amb la Resolució de la Direcció General de la Mutualitat del 10 de juliol passat. La convocatòria, de caràcter anual, se cenyeix al principi de continuïtat pressupostària plasmat en la Llei de Pressupostos, d'aprovació recent, per la qual cosa es mantenen els programes de convocatòries anteriors, tot prioritzant els destinats a satisfer necessitats no ateses per altres organismes públics.

Un dels apartats de les ajudes és:

1.7: Programa de prolongació d'efectes de les antigues ajudes de protecció sociosanitària per als qui, complint els requisits de discapacitat i/o dependència i econòmics corresponents, no tinguin reconegut el dret a prestacions concedides pel Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

En el punt 9 de la Resolució de 10 de juliol de 2018 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoquen ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2018, es regula el Programa de prolongació d'efectes en determinats supòsits de les ajudes concedides a l'empara de l'epígraf 9 de la Resolució de 10 de maig de 2017 de MUFACE per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2017

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV