Subsidi per incapacitat temporal

Cobreix la pèrdua de rendes del treballador produïda per malaltia o accident

 

En el règim general de la Seguretat Social, la incapacitat temporal és un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes del treballador produïda per malaltia comuna o accident no laboral, malaltia professional o accident de treball i els períodes d'observació per malaltia professional. S'inclou dins les prestacions socials que, com el assegurança mèdica per a funcionaris, forma part del sistema de protecció social per a mutualistes de MUFACE.

En el règim de Muface, el subsidi d'incapacitat temporal té la finalitat de compensar la minoració en les retribucions del/de la mutualista a partir del dia 91 en situació d'incapacitat temporal, quan l'organisme en què presta serveis deixa d'abonar les retribucions complementàries. La situació d'IT la declara l'òrgan de personal mitjançant la llicència per aquesta causa, basant-se en els comunicats de malaltia que acrediten l'assistència sanitària per MUFACE.

 

Veurem els punts següents:

  1. Quantia del subsidi

  2. Requisits per accedir al subsidi

  3. Com es calcula?

  4. Normativa

 

Quantia del subsidi d'incapacitat temporal

Durant els primers 90 dies d'incapacitat temporal, el funcionari té dret a les retribucions de la normativa vigent (per a més informació, el funcionari es pot adreçar a la seva unitat pagadora).

A partir del dia 91è, el funcionari té dret a:

  • Les retribucions bàsiques i, si escau, la prestació per fill a càrrec

  • Un subsidi per incapacitat temporal a càrrec de MUFACE

 

La quantia del subsidi és fixa i invariable, mentre aquest no s'extingeixi, i serà la més gran de les dues quantitats següents:

  • El 80% de les retribucions bàsiques meritades (sou, triennis i grau, si escau), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la llicència.

  • El 75% de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de la llicència.

 

L'import del subsidi íntegre calculat així no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de llicència.

Si la quantia del subsidi resulta superior, l'import es reduirà en l'excés.

 

Requisits per accedir al subsidi d'incapacitat temporal

La concessió del subsidi per incapacitat temporal exigeix que el beneficiari/la beneficiària hagi cobert un període de sis mesos de cotització a MUFACE, llevat de malaltia professional o accident en acte de servei o com a conseqüència d'aquest.

Per ser beneficiari cal que el funcionari a qui se li hagi expedit el comunicat de baixa mèdica, hagi obtingut llicències per malaltia o accident que impedeixi el normal acompliment de les seves funcions públiques i que rebi l'assistència sanitària facilitada per Muface.

 

Subsidi d'incapacitat temporal: Com es calcula?

Muface disposa d'una eina de simulació del càlcul de subsidi per incapacitat temporal o per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural. Aquesta calculadora és simplement una eina d'ajuda al mutualista i, per tant, no implica l'inici de cap tramitació o reconeixement de cap dret.

Pel que fa al termini i el lloc de presentació de la sol·licitud del subsidi, una vegada complerts els 3 primers mesos en situació d'incapacitat temporal, es pot sol·licitar aquest subsidi a Muface, bé a través de la seu electrònica, als serveis provincials o oficines delegades o a qualsevol dels registres previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a més de l'òrgan de personal en què el mutualista presti els seus serveis.

L'òrgan de personal comunicarà directament a MUFACE la llicència del quart mes juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries meritades a l'inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91è.

 

Normativa del subsidi d'incapacitat temporal

La normativa per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat és l'Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV