Jubilació dels funcionaris de MUFACE

Per als que accedeixin a la condició de funcionari des de l'1 de gener de 2011 pel Règim General de la Seguretat Social

 

Veurem la legislació que s'aplica, els diferents tipus de jubilació que pot haver-hi en funció del fet causant, normes generals de jubilació de classes passives i algunes preguntes freqüents. És una de les prestacions socials que, juntament amb les prestacions sanitàries i l' assegurança mèdica per a funcionaris engloba la protecció assistencial dels mutualistes de MUFACE.

 • Normativa aplicable

 • Qui hi té dret?

 • Període de carència

 • Càlcul

 • Preguntes freqüents

 

Normativa aplicable

A l'efecte de pensions de jubilació, el règim especial de la Seguretat Social de funcionaris (classes passives) ha quedat, de facto, a extingir, ja que els funcionaris de carrera de l'Administració Civil de l'Estat que ingressin a partir de l'1 de gener de 2011 queden integrats en el règim general de la Seguretat Social, d'acord amb el que disposa l'article 2.2 del Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre seguretat social dels funcionaris civils de l'Estat.

Segons aquest article 2, el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat disposa de dos mecanismes de cobertura complementaris:

 

 1. El règim del mutualisme administratiu, gestionat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE)

 2. El règim de classes passives, gestionat per la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que té les competències per al reconeixement dels drets passius i la concessió de les prestacions de classes passives (jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars). Des de l'1 de gener de 2011, aquells que accedeixen a la condició de funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat estan obligatòriament inclosos en el règim general de la Seguretat Social, als exclusius efectes dels seus drets passius.

 

Aquí ens ocuparem del règim de classes passives, ja que el de Seguretat Social s'aplicarà només als funcionaris que ingressin a partir de l'1 de gener de 2011, i per fer-ho seguirem el document “Normas generales jubilación clases pasivas“, elaborat pel sector d'Administració de l'Estat de Comissions Obreres el març de 2018.

 

Qui té dret a la jubilació?

El fet causant de la pensió és la jubilació del personal funcionariat i pot donar-se per diferents motius:

 

 • Jubilació forçosa per edat:

  • Es declara d'ofici en complir 65 anys, amb l'excepció següent: Els funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat poden optar per la prolongació de la permanència en el servei actiu fins que compleixin, com a màxim, 70 anys.

 • Jubilació voluntària:

  • Els funcionaris públics inclosos en el règim de classes passives poden jubilar-se voluntàriament des que compleixin els 60 anys d'edat, sempre que tinguin reconeguts 30 anys de serveis a l'Estat

 • Jubilació per incapacitat permanent per al servei:

  • Es declara, d'ofici o a instància de part, quan l'interessat està afectat per una lesió o procés patològic, somàtic o psíquic, que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que l'impossibiliti totalment per a l'acompliment de les funcions pròpies del seu cos, escala, plaça o carrera, segons l'article 28.2 c del text refós de la Llei de classes passives.

 

Període de carència de la jubilació de classes passives

Per causar dret a pensió ordinària de jubilació és requisit indispensable haver completat un període mínim de 15 anys de serveis efectius a l'Estat.

Càlcul de la pensió de jubilació

La quantia de la pensió ordinària es determina aplicant a l'haver regulador que correspongui, segons el cos o categoria del funcionari, el percentatge establert en funció del nombre d'anys complets de serveis efectius a l'Estat.

 

Els havers reguladors (bases per al càlcul de les pensions de classes passives) es fixen anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada grup, subgrup de classificació en què s'enquadren els diferents cossos, escales, places o treballs de funcionaris.

Per a l'any 2018 són els següents:

 • Grup A1- 40.561,32

 • Grup A2- 31.922,78

 • Grup B- 27.953,57

 • Grup C1- 24.517,24

 • Grup C2- 19,397,20

 • Grup E- 16.537,66

 

Preguntes freqüents sobre jubilació dels funcionaris de MUFACE

 1. M'he jubilat voluntari. Puc sol·licitar el subsidi de jubilació que abona MUFACE?

No. Per tenir dret a aquesta prestació, cal que el mutualista sigui jubilat forçós, bé per edat o per incapacitat permanent per al servei.

 1. Em jubilaré i m'agradaria saber quin serà l'import de la meva pensió

Per fer-ho, ha d'adreçar-se a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, atès que aquest tema no és competència de MUFACE.

 1. Estic a punt de complir l'edat de jubilació forçosa, però he demanat pròrroga. Quan em jubili després, podré sol·licitar el subsidi de jubilació de MUFACE?

Si la legislació de funció pública que us és aplicable determina la possibilitat que us jubileu amb posteritat a la data en què compliu l'edat establerta per a la jubilació, podreu sol·licitar el subsidi, que es reconeixerà amb referència i efectes de la data de la vostra jubilació efectiva i que es determinarà en la resolució emesa a l'efecte per l'òrgan de jubilació.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV