Què és MUFACE?

MUFACE són les sigles de la Mutualitat dels Funcionaris Civils de l'Estat. Té un règim i una organització propis

 

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat és un organisme públic amb personalitat jurídica pública diferenciada, que s'ocupa de tramitar tot allò relacionat amb la Seguretat Social dels funcionaris civils.

Els punts que tractarem en aquest article són:

 • El règim del mutualisme administratiu

 • Què és MUFACE?

 • Organització

 

El règim del mutualisme administratiu

El règim especial de la Seguretat social dels funcionaris civils de l'Estat es regeix pel que disposa el Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, i en les seves normes d'aplicació i desenvolupament, així com per la legislació de classes passives de l'Estat.

Aquest règim especial està integrat pels mecanismes de cobertura següents:

 • El règim de classes passives de l'Estat, d'acord amb les seves normes específiques

 • El règim del mutualisme administratiu, que regula la Llei esmentada

 

No obstant això, els funcionaris de carrera de l'Administració civil de l'Estat que hagin ingressat a partir de l'1 de gener de 2011, quedaran integrats en el règim general de la Seguretat Social a l'efecte exclusiu de pensions.

Així doncs, els funcionaris que queden inclosos en el camp d'aplicació d'aquest règim especial són els funcionaris de carrera de l'Administració civil de l'Estat i els funcionaris en pràctiques que aspirin a incorporar-se a algun dels seus cossos, i queden exclosos d'aquest règim especial:

 

 1. a) Els funcionaris de l'Administració local.

 2. b) Els funcionaris d'organismes autònoms.

 3. c) Els funcionaris de l'Administració militar.

 4. d) Els funcionaris de l'Administració de justícia.

 5. e) Els funcionaris de l'Administració de la Seguretat Social.

 6. f) Els funcionaris de nou ingrés i en pràctiques de les comunitats autònomes.

 7. g) Els funcionaris de carrera de l'Administració civil de l'Estat transferits a les comunitats autònomes, que hagin ingressat o ingressin voluntàriament en cossos o escales propis de la comunitat autònoma de destí, sigui quin sigui el sistema d'accés.

 8. h) El personal d'administració i serveis propi de les universitats.

 

Què és MUFACE?

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat és un organisme públic amb personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis i autonomia de gestió.

Per a la protecció del seu col·lectiu, format per vora 1.500.000 persones, MUFACE gestiona un important conjunt de prestacions com ara l'assistència sanitària, el subsidi per incapacitat temporal o per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, les indemnitzacions per lesions permanents no invalidants o la prestació econòmica per gran invalidesa.

 

Pel que fa a l'assistència sanitària, incloent-hi la farmacèutica, MUFACE forma part del Sistema Nacional de Salut en la seva qualitat d'entitat gestora del règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat. Aquesta assistència sanitària es proporciona, a elecció anual del mutualista, o bé en el sistema sanitari públic, o bé a través dels mitjans de les entitats d'assegurança lliure que hagin concertat aquesta assistència amb la Mutualitat.

 Dins la protecció a la família, MUFACE atorga al seu col·lectiu prestacions per fill o menor acollit a càrrec amb discapacitat, i també ajuts per naixement d'un fill o en cas de part múltiple. L'acció protectora de la Mutualitat també comprèn serveis socials i assistència social, i proporciona subsidis per jubilació o mort (sepeli), ajuts assistencials en situacions d'especial necessitat, etc.

 

Organització

MUFACE s'estructura en els òrgans següents:

De participació en el control i vigilància de la gestió.

 • Consell General

 • Comissió Permanent del Consell General

 • Comissions provincials

 
De direcció i gestió.

La Direcció General de MUFACE, que assumeix la representació legal de l'organisme, així com les competències de direcció, coordinació, gestió i inspecció de les activitats d'aquest per al compliment dels seus fins.

Pel que fa als òrgans centrals, la Direcció General s'estructura en les unitats següents:

 • Secretaria General

 • Departament de Gestió Econòmica i Financera.

 • Departament de Prestacions Sanitàries.

 • Departament de Prestacions Socials.

 • Oficina del Partícip del Pla de Pensions de l'A.G.E.

 • Inspecció General.

 • Unitat de Suport.

 

D'acord amb la distribució del col·lectiu per tot el territori nacional, MUFACE disposa de serveis provincials a cada província, així com de serveis a Ceuta i a Melilla. Els mutualistes i els seus beneficiaris hi poden trobar resposta immediata respecte a les seves peticions i consultes, ja que constitueixen la línia immediata de relació de MUFACE amb el seu col·lectiu.

El director del servei, que en el seu àmbit territorial representa MUFACE, exerceix les competències que té atribuïdes o delegades per la Direcció General en matèries com l'afiliació a la mutualitat o el reconeixement i el pagament de les prestacions establertes.

El servei provincial de Madrid, que concentra un alt percentatge (20%) del col·lectiu total, disposa, a més, d'oficines delegades, els directors de les quals posseeixen competències delegades, anàlogues a les dels directors dels serveis provincials. També pel mateix motiu de concentració del col·lectiu, es va crear una Oficina Delegada a Vigo i una altra a Santiago de Compostel·la dependents, respectivament, dels serveis provincials de Pontevedra i La Corunya.

 
Mitjans personals

Els recursos humans de què disposa MUFACE per al compliment dels seus fins són, segons les dades de l'última Memòria (2016) publicada de l'organisme, 877 persones. Del conjunt del personal funcionari i laboral, una mica més del 70% presta serveis en l'organització perifèrica i prop del 30% en els serveis centrals de MUFACE.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV