Termes que s'inclouen en la majoria de les pòlisses d'assegurança i que defineixen el contingut i les cobertures que s'hi inclouen

Durant el procés de contractació d'una assegurança de salut, hi ha nombrosos termes que una persona amb pocs coneixements en el sector de les asseguradores pot trobar difícils d'entendre.

Tot seguit et detallem una llista amb els conceptes bàsics relacionats amb l'assegurança perquè, en cas de dubtes, puguis consultar-la. 


Accident

Contratemps aliè a la voluntat o la intenció de l'assegurat en què aquest pateix algun tipus de lesió per un fet sobtat i fortuït. S'entén que aquest accident té lloc mentre la pòlissa està vigent


Actuari

Pèrit que treballa a les companyies per assessorar-les mitjançant càlculs matemàtics i coneixements estadístics, jurídics i financers sobre els riscos d'emmalaltir i els seus costos.


Agent d'assegurances

Persona física o jurídica que mitjança en una operació d'assegurances. Parlem d'agent afecte quan està vinculat a una entitat concreta. 


Annex

Suplement que s'afegeix a un contracte d'assegurança per modificar o perfeccionar alguna de les seves condicions.


Anualitat

Període de dotze mesos naturals durant els quals és vigent una pòlissa, amb possibilitat de prorrogar-la automàticament.


Anul·lació

Rescissió d'una pòlissa, tenint en compte alguna condició fixada en el contracte, un acord bilateral entre les parts o una decisió unilateral, sempre que hi hagi hagut un preavís.


Assegurat

Persona o persones físiques (en aquest cas, tu o tota la teva família) cobertes per una assegurança. En absència del prenedor, assumeix les obligacions i els drets establerts pel contracte. El prenedor és la persona que signa la pòlissa. S'explica més endavant en aquest glossari, sota el concepte de prenedor.


Assegurador

Persona jurídica (una empresa) que assumeix la cobertura d'un risc aliè a través d'un contracte d'assegurança que estableix certes indemnitzacions i serveis en cas de sinistre.


Bases tècniques

És l'estudi fet per l'actuari a partir d'estadístiques per determinar el cost de la prima que ha de pagar l'assegurat.


Beneficiari

Persona designada pel contractant en la pòlissa com a titular del dret a percebre les prestacions i beneficiar-se dels serveis que s'hi especifiquen en cas de risc o contratemps. Assegurat, prenedor i beneficiari poden ser la mateixa persona, o bé persones diferents.


Bonificació

Descompte en la prima d'una assegurança, que se sol atorgar quan es redueix el risc cobert per una pòlissa concreta.


Capital assegurat

Valor que el prenedor d'una assegurança atribueix als béns que assegura. Determina la quantitat màxima que la companyia abonarà en cas de sinistre.


Carència

Període fixat des de la data d'entrada en efecte de la pòlissa durant el qual l'assegurat no estarà cobert, de manera total o parcial, per algunes de les garanties incloses en el contracte. Se sol estipular en assegurances de vida, malaltia o salut per si hi ha alguna malaltia que l'assegurat hagi ocultat. Aquest és un dels conceptes bàsics de les assegurances més importants.


Clàusula

Pacte que figura en la llista de condicions d'un contracte d'assegurances i que fixa alguna norma o condició en la relació entre l'assegurador i l'assegurat. Modifica i afegeix informació al que estableix la pòlissa.


Cobertures

Tots els serveis i les prestacions sanitàries a què té dret el beneficiari o el prenedor de l'assegurança. Un concepte bàsic en termes d'assegurances.


Contracte d'assegurança

Contracte formalitzat mitjançant un document (la pòlissa) que estableix les condicions de la relació entre l'assegurador i l'assegurat. L'entitat asseguradora, a canvi del cobrament d'una prima, es compromet a indemnitzar i cobrir certs danys que pugui patir l'assegurat dins uns límits econòmics i temporals. 

Per ser vàlid, el dret civil estableix que un contracte d'assegurança ha de ser subscrit lliurement entre contractants amb capacitat legal, ha d'assegurar un objecte cert i la causa de la seva obligació ha de ser lícita. 


Dany

Perjudici sofert en la pròpia persona o en els béns d'aquesta persona a causa d'un sinistre.


Dol

És un terme del dret civil que s'aplica quan algú actua de manera fraudulenta o enganyosa per aconseguir subscriure un contracte o la cobertura d'una prestació assegurada a què no tindria dret. En dret penal, es fa servir quan hi ha hagut voluntat de cometre un delicte. 


Franquícia

Part del dany que ha de cobrir l'assegurat pel seu compte. És la quantitat o un percentatge del total que s'estableix en la pòlissa a canvi d'un descompte en la prima. Si el cost d'un sinistre és inferior a la quantitat pactada en la franquícia, l'assegurat pagarà totes les despeses. 


Garantia

Compromís de l'asseguradora d'assumir el cost d'un sinistre, segons el límit màxim fixat en la pòlissa. Garantia i cobertura venen a ser el mateix.


Indemnització

Compensació o prestació econòmica mitjançant la qual una companyia d'assegurances intenta reparar el dany sofert per l'assegurat, segons els límits de la pòlissa. Suposa la contraprestació al pagament de les primes per part de l'assegurat. Es pot concretar de dues maneres: un abonament de diners o la substitució dels béns danyats per altres d'un valor que no pot ser superior al que tenien aquells inicialment. 


Pòlissa

Document formalitzat entre dues parts per fixar les condicions d'un contracte d'assegurança. 


Prima

Quantitat que ha de pagar l'assegurat a canvi de quedar cobert davant certs riscos. Aquesta quantitat depèn de qüestions com la probabilitat d'aquest risc o la durada de l'assegurança. En la prima, a més de la part destinada a cobrir sinistres, també s'hi inclouen una quantitat destinada a les despeses d'administració de l'empresa (prima comercial) i una part que correspon als impostos. 


Rescissió

Anul·lació del contracte en aquells casos en què algun dels contractants creu que no s'han respectat els seus drets. Un concepte bàsic que sempre cal tenir en compte.


Risc

Probabilitat que es produeixi un dany i que passa a quedar cobert en una assegurança mitjançant una indemnització en cas que finalment tingui lloc. 


Sinistre

És el risc previst i cobert per les condicions d'una pòlissa d'assegurança que acaba fent-se realitat i dona lloc a una sèrie d'obligacions per part de l'assegurador, ja sigui mitjançant el pagament d'una indemnització o bé substituint els béns danyats.


Prenedor de l'assegurança

Persona que subscriu el contracte d'assegurança amb la companyia. Signa la pòlissa i, mentre no s'indiqui un beneficiari o un assegurat que sigui una altra persona, adquireix els drets i les obligacions que se'n deriven. 


Venciment de l'assegurança 

Finalització de la vigència del contracte d'assegurança en aplicació d'algunes de les condicions que s'hi fixen, normalment perquè es compleix el termini establert. 


Vigència de l'assegurança

Període durant el qual són aplicables el contracte d'assegurança i les condicions estipulades. Només en algunes circumstàncies especials, com ara l'impagament, un contracte pot quedar temporalment en suspens. 

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera