Quant i com puja l'assegurança cada any?


En cada renovació del contracte d'assegurança, a 31 de desembre, la companyia podrà modificar l'import anual de l'assegurança (prima) i el cost per acte mèdic d'acord amb els càlculs tecnicoactuarials fets.
 

La prima de cada assegurat es calcula depenent dels factors de risc objectius següents: l'edat i la zona geogràfica de residència, encara que també hi intervenen altres factors com ara l'increment del cost assistencial i les innovacions tecnològiques mèdiques que s'incorporin a les cobertures.
 

En el cas de les pòlisses col·lectives, en les renovacions també es tindran en compte el resultat del col·lectiu i el nombre de trams de prima aplicats. 

Pot consultar les primes vigents de qualsevol producte de salut en la seva modalitat individual, a la nostra pàgina i a les oficines de DKV Seguros.
 

En qualsevol cas, s'aplicaran les tarifes que DKV Seguros tingui en vigor en la data de renovació. A més d'aquest supòsit, les primes que s'han d'abonar també poden variar depenent de l'edat i d'altres circumstàncies personals dels assegurats.

En l'assegurança de modalitat col·lectiva, es poden establir grups d'edat en alguns trams. Així mateix, les primes poden patir modificacions per variacions en l'estructura del col·lectiu assegurat. Quan l'assegurat compleixi, durant el transcurs de l'assegurança, una edat actuarial compresa en un altre grup, s'aplicarà la prima corresponent al nou grup d'edat en el venciment anual següent.
 

El prenedor de l'assegurança, un cop rebuda la comunicació de DKV Seguros relativa a la variació de la prima per a l'anualitat següent, pot optar entre prorrogar el contracte o extingir-lo al venciment del període de l'assegurança en curs. En aquest últim cas, el prenedor ha de comunicar per escrit a DKV Seguros la seva voluntat de finalitzar la relació contractual, en acabar aquesta i amb un mes d'antelació.
 

A diferència d'altres companyies, en modalitat individual, DKV et garanteix que l'ús que facis de l'assegurança no serà un motiu per cancel·lar la pòlissa.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV