Política d'integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions d'inversió

Inversions gestionades a ERGO Vida (Vida Estalvi, Vida Jubilació, Vida Jubilació Plus, Vida Garantida, Pla de Jubilació Revaloritzable i Pla de Previsió Bayerische)

 

Es consideren riscos de sostenibilitat aquelles circumstàncies o esdeveniments de tipus mediambiental, social o de governança que, en cas d'ocurrència, poden produir efectes negatius en els actius, la posició financera i en el resultat econòmic de la companyia, així com en la reputació de la companyia i en el valor de les seves inversions. Com altres riscos d'inversió, els de sostenibilitat poden posar-se de manifest de diverses formes, i poden tenir una influència significativa en el risc global assumit.

Els processos de decisió d'inversions d'ERGO Vida, en general, no consideren els impactes adversos que les decisions d'inversió puguin tenir en la sostenibilitat.

Inversions de productes Unit Linked (Vidafondo XXI)

Les inversions del producte Vidafondo XXI es troben materialitzades a Fondonorte Eurobolsa FIM. Els gestors del fons, en les seves decisions d'elecció d'actius, consideren els diferents riscos inherents a la inversió.

No consideració d'impactes adversos en sostenibilitat

ERGO Vida i DKV Seguros són empreses del Grup ERGO, pertanyent a Munich Re. El Grup és un dels líders mundials en el mercat assegurador, amb activitat en assegurances, reassegurances i solucions de protecció davant riscos diversos.

Els processos de decisió d'inversions d'ERGO Vida, en general, no consideren els impactes adversos que les decisions d'inversió puguin tenir en la sostenibilitat.

Aquesta situació es deu al fet que, actualment, ERGO Vida no comercialitza productes d'estalvi, les modalitats d'estalvi tradicional existents en cartera tenen un tipus d'interès garantit i les inversions corresponents a aquests productes es fan fonamentalment en actius de renda fixa. L'estalvi corresponent als clients d'aquests productes no queda afectat per les variacions en la valoració dels actius assignats.

El volum de contractes del producte Vidafondo XXI, en què l'evolució de les inversions pot afectar l'estalvi acumulat pels clients, és molt reduït.

ERGO Vida no té previst considerar els impactes adversos en sostenibilitat, almenys mentre es mantingui en la situació actual d'administració i liquidació de les pòlisses d'estalvi.

Transparència de les polítiques de remuneració en relació amb la integració dels riscos de sostenibilitat

ERGO Vida ha implementat regles i processos per assegurar que la nostra política de remuneracions no generi riscos de sostenibilitat significatius en les àrees ambiental, social o de gestió corporativa. Això minimitza el risc d'impactes negatius significatius sobre el valor de l'empresa i les inversions dels seus clients.